خانه » جذب هیئت علمی وزارت علوم » پذیرش دانشجوی پسادکتری در دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سال ۹۷

پذیرش دانشجوی پسادکتری در دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سال ۹۷

اطلاعیه پذیرش داوطلبان دوره پسادکتری در دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سال ۹۷ منتشر شد.

به گزارش وب سایت هیات علمی، متقاضیان پذیرش دوره پسادکتری دانشگاه هنر اسلامی تبریز به شرح ذیل می باشد:

برای تشویق دانش آموختگان دوره دکتری به انجام فعالیتهای پژوهشی در محیط دانشگاه، حفظ ارتباط علمی دانشجویان فرهیخته دکتری با دانشگاه و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی دانشجویان پسا دکتری و هدایت فعالیتهای پژهشی دانشجویان پسادکتری در جهت توسعه علمی کشور و طرحهای تحقیقاتی کلیدی و کاربردی، آیین نامه حاضر تهیه و تنظیم گردید.
تعاریف و کلیات
وزارت: منظور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشد.
دانشگاه:منظور دانشگاه هنر اسلامی تبریز میباشد.
دوره پسا دکتری: به دوره ای اطلاق میشود که در طول آن دانش آموخته دوره دکتری میتواند به عنوان دستیار پژوهشیبا یکی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه، اقدام به انجام یک فعالیت پژوهشی مشخص نماید.
متقاضی پژوهشگر پسا دکتری: به آن دسته از دانش آموختگان دوره دکتری دارای شرایط تعریف شده در این دستورالعمل گفته میشود. که جهت انجام فعالیتهای پژوهشی در یک دوره زمانی مشخص در دانشگاه انجام میگیرد.
استاد میزبان: عضو هیات علمی دانشگاه که با پذیرش پژوهشگر پسا دکتری در چارچوب دستورالعمل حاضر، موافقت کرده باشد.
ماده ۱: شرایط دوره پسا دکتری:
۱- طول دوره پسا دکتری بعد از تصویب هیئت رئیسه دانشگاه و عقد قرارداد مابین معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری و متقاضی پژوهشگر پسا دکتری به مدت ۱۲ ماه شروع می شود. با درخواست متقاضی پژوهشگر پسا دکتری و تایید استاد میزبان دوره قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ۱: طول دوره حداکثر تا ۲۴ ماه به شرط تامین هزینههای دوره، موضوع ماده (۶) قابل تمدید میباشد.
تبصره ۲: درخواست تمدید مدت دوره، منوط به چاپ یک مقاله از یکی از مقالات تعهدی موضوع ماده (۴) می باشد.
۲- پژوهشگر پسا دکتری در طول دوره، زیر نظارت استاد میزبان و بصورت تمام وقت در دانشگاه مشغول به انجام فعالیت پژوهشی تعیین شده خواهد بود.
۳- دوره پسا دکتری دانشگاه هنر اسلامی تبریز پس از عقد قرارداد بین معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه و پژوهشگر پسا دکتری شروع خواهد شد.
ماده ۲: شرایط متقاضی پژوهشگر پسا دکتری:
متقاضی پژوهشگر پسا دکتری در زمان ارئه درخواست پذیرش باید دارای شرایط زیر باشد:
۱- دانش آموخته دوره دکتری که آخرین مقطع تحصیلی از دانشگاههای دولتی و یا خارجی ارزشیابی شده توسط وزارت میباشد.
۲- داشتن مقالات علمی – پژوهشی در چهار سال اخیر به عنوان نویسنده اول و یا نویسنده مسئول به شرط داشتن یکی از شرایط زیر:
 • یک مقاله چاپ شده در نشریات (JCR (Q1,Q2
 • دو مقاله JCR دارای IF بالای (۱) یا یک مقاله دارای IF بالای (۲)
 • سه مقاله علمی- پژوهشی چاپ شده در نشریات داخلی
 • چهار مقاله چاپ شده در نشریات با نمایه ISC داری ضریب تاثیر بیشتر از متوسط ضریب تاثیر گروه موضوعی نشریه
 • با تایید کمسیون تخصصی هیئت ممیزه دانشگاه، یکی از مشکلات کشور را با ارائه مستندات کافی از مراجع ذیصلاح حل کرده باشد.
تبصره: در مقالات مستخرج از رساله دکتری شرط نویسنده اول یا مسئول بودن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- از تاریخ فارغ التحصیلی سه سال سپری نشده باشد.
تبصره: در صورت داشتن مقالات JCR با IF بالای(۱) و یا (JCR (Q1,Q2 به عنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول تا پنج سال از تاریخ اتمام تحصیل مورد قبول میباشد.
۴- موافقت یکی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه مبنی بر پذیرش متقاضی پژوهشگر پسا دکتری
۵- موافقت سازمانها و نهادها جهت تامین مالی دوره موضوع ماده (۶)
ماده ۳: شرایط استاد میزبان:
۱- داشتن مرتبه استادی
تبصره: در صورتی که استاد میزبان دارای مرتبه علمی دانشیار باشد، کسب ۱۰۰ درصد امتیاز ماده ۳ آیین نامه ارتقاء و ۸۰ درصد امتیاز بند یک ماده ۳ با تایید کمیته منتخب الزامی بوده و همچنین میبایست راهنمایی حداقل ۲ دانشجوی دکتری فارغ التحصیل دانشگاه هنر اسلامی تبریز که در یکی باید راهنمای اول باشد.
۲- در راستای محورهای پژوهشی استاد میزبان به استناد طرح جامع پژوهشی دانشکده
۳- داشتن اعتبار پژوهانه حداقل معادل ۴۰ درصد کل مقرری قابل پرداخت به متقاضی پسا دکتری
۴-موافقت با پذیرش پژوهشگر پسا دکتری
۵- هر عضو هیات علمی میتواند همزمان حداکثر از یک پژوهشگر پسا دکتری براساس تسهیلات این دستورالعمل میزبانی نماید.
تبصره: در صورتی که استاد میزبان کلیه هزینههای دوره پسا دکتری را از محل طرحهای برون دانشگاهی خود تامین نماید.
پذیرش تا دو نفر بلامانع خواهد بود.
ماده ۴: تعهدات پژوهشگر پسا دکتری:
۱- پژوهشگر پسا دکتری باید در طول دوره حداقل یکی از شرایط زیر داشته باشد:
 • یک مقاله چاپ شده در نشریات (JCR (Q1,Q2
 • یگ مقاله JCR دارای IF بالای (۱) یا یک مقاله دارای IF بالای (۱)
 • دو مقاله علمی- پژوهشی چاپ شده در نشریات داخلی

تبصره ۱: در صورت تمدید دوره به چاپ رساندن یک مقاله دیگر به تعهدات قبلی اضافه میشود.

تبصره ۲: حداکثر تا ۹ ماه بعد از پایان دوره پژوهشگر پسا دکتری فرصت خواهد داشت تا نسبت به ارائه مقالات چاپ شده اقدام نماید.
۲- در صورت عدم تامین تعهدات از طرف متقاضی پژوهشگر پسا دکتری، طبق قرارداد فی مابین ملزم به پرداخت ضرر و زیان وارده به دانشگاه خواهد بود.
۳- ارائه تضمین مالی معادل ۲ برابر هزینه پرداختی سهم دانشگاه.
تبصره: در صورت تمدید دوره ارائه تضمین مجدد معادل ۲ برابر هزینه دوره سهم دانشگاه الزامی میباشد.
ماده ۵: تعهدات دانشگاه:
۱- تعهدات دانشگاه در مقابل پژوهشگر پسا دکتری:
 • پذیرش پژوهشگر پسا دکتری بعد از عقد قرارداد معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری با پژوهشگر پسا دکتری و استاد میزبان، نهایی میشود.
 • دانشگاه فضای کار مناسب با امکانات لازم و معمول را در اختیار پژوهشگر پسادکتری قرارخواهد داد.
 • دانشگاه از محل ردیف اعتباری جذب شده، مبلغی را در دوره های سه ماهه موضوع ماده (۶) به عنوان کمک هزینه پژوهشی به پژوهشگر پسا دکتری پرداخت خواهد نمود.
 • معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری پس از پایان دوره و انجام کامل تعهدات از طرف پژوهشگر پسادکتری و تسویه حساب با پژوهشگر پسا دکتری، گواهی رسمی شرکت پژوهشگر در دوره مزبور را با امضاء استاد میزبان، معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری و رئیس دانشگاه صادر می نماید.
۲- تعهدات دانشگاه در مقابل استاد میزبان:
 • در صورت تامین منابع مالی دوره پسا دکتری از سایر سازمانها معادل ۴۰ درصد اعتبار جذب شده به استاد میزبان اعتبار پژوهانه تشویقی تخصیص داده می شود.
 • در صورت تامین بخشی از منابع مالی دوره پسا دکتری از محل اعتبار پژوهانه استاد میزان، بعد از اتمام دوره پسادکتری و صدور گواهی اتمام دوره به پژوهشگر پسا دکتری، به میزان هزینه کرد از اعتبار پژوهانه استاد میزان، اعتبار پژوهانه استاد میزبان شارژ مجدد می شود.
 • در صورت تامین منابع مالی دوره پسا دکتری از محل طرح های پژوهشی خارجی استاد میزبان، ضمن محفوظ بودن کلیه امتیاز مادی و معنوی طرح پژوهشی خارجی برای مجری طرح طبق آیین نامه ارتقاء، هزینه پژوهشگر پسادکتری نیز از آن محل قابل پرداخت می باشد.
 • به استناد تعهد سازمان حامی مالی پژوهشگر پسا دکتری، درصورت پیش بینی پرداخت هزینه به استاد میزبان، مطابق تعهد سازمان حامی هزینه استاد میزبان پرداخت می شود.
ماده ۶: هزینههای مالی:
۱- منابع تامین مالی دوره به دو شکل زیر خواهد بود:
۱-۱- جذب اعتبار پژوهانه(گرنت) توسط متقاضی پژوهشگر پسا دکتری از سازمان های زیر:
 • صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
 • بنیاد ملی نخبگان
 • فدراسیون سرآمدان علمی کشور
 • سایر نهادهای دولتی، شبه دولتی (مانند شهرداری) و خصوصی
۲-۱- تامین هزینههای دوره پسادکتری توسط استاد میزبان از محل منابع درآمدی قراردادهای پژوهشی منعقده با سازمان ها
۲- مقدار هزینه پرداختی:
 • مبلغ ماهانه کمک هزینه قابل پرداخت با مبلغ پایه بیست و دو میلیون ریال در سال ۱۳۹۷ می باشد که این مبلغ با توجه به اعتبار پژوهانه جذب شده و توافق استاد میزبان با دانشجو ماهانه تا مبلغ بیست و هشت میلیون ریال قابل افزایش خواهد بود.
 • حداقل و حداکثر مبلغ ماهانه کمک هزینه قابل پرداخت در سال های بعد با پیشنهاد شورای پژوهشی دانشگاه، توسط هئیت رئیسه دانشگاه تصویب می شود.
 • در صورتی که کل کمک هزینه قابل پرداخت مورد توافق استاد میزبان و دانشجو بیش از مقدار اعتبار پژوهانه جذب شده باشد، کسری مبلغ هزینه قابل پرداخت از اعتبار پژوهانه استاد میزبان تا سقف ۴۰ درصد کل هزینه، تامین و پرداخت خواهد شد.
 • دانشگاه می تواند سالانه از بین متقاضیان حداکثر دو نفر متقاضی برجسته داخلی و بین المللی را با پرداخت حداکثر ۶۰ درصد هزینه از محل اعتبارات پژوهشی دانشگاه پذیرش نماید و ۴۰ درصد مابقی هزینه دوره از اعتبار پژوهانه استاد میزبان قابل پرداخت خواهد بود
۳- نحوه پرداخت هزینه:
 • در صورت عدم پرداخت اعتبار پژوهانه از طرف سازمان حامی در سررسید پرداخت هزینه دانشگاه تعهدی در قبال پرداخت هزینه به پژوهشگر پسا دکتری نخواهد داشت.
 • پرداخت هزینه ماهانه پژوهشگر پسا دکتری با ارائه گزارش سه ماهه از سوی استاد میزبان، هر سه ماه یک بار خواهد بود.
 • پرداخت هزینه سه ماهه آخر پژوهشگر پسا دکتری منوط به ارائه یک مقاله چاپ شده و ارائه یک گواهی پذیرش مقاله خواهد بود.
۴- پرداخت هزینه در صورت تمدید دوره:
 • مطابق موضوع ماده حاضر هزینههای دوره تمدید به شکل قبل پرداخت خواهد شد.
ماده۷: سایر موارد:
۱- سایر هزینه های مرتبط با اجرای دوره از محل اعتبار پژوهانه استاد میزبان تامین خواهد شد.
۲- بابت میزبانی پژوهشگر پسا دکتری، استاد میزبان هزینه ای دریافت نخواهد کرد.
۳- دوره پسا دکتری یک همکاری علمی مقطعی بین پژوهشگر پسا دکتری و استاد میزبان است و پس از پایان دوره، دانشگاه هیچگونه تعهد استخدامی و ادامه همکاری ندارد.
۴- در صورت اخذ پذیرش مقالات بیشتر از تعهد طبق دستورالعمل حاضر، در نشریات با نمایه ISI یا Scopus به ازای هر مقاله طبق آیین نامه تشویق فعالیتهای پژوهشی پاداش معادل سهم دانشجو پرداخت میشود.
ماده ۸ : فرآیند اجرا:
۱- متقاضی پژوهشگر پسا دکتری نسبت به تکمیل فرم تقاضا (که فرم آن در سایت مدیریت پژوهش و فناوری موجود میباشد) و اخذ تایید استاد میزبان اقدام نموده و فرم مربوطه به همراه مستندات قید شده در فرم، تحویل دانشکده میشود.
۲- دانشکده نسبت به بررسی و طرح موضوع در شورای دانشکده اقدام و ضمن تایید مطابقت با محورهای تحقیقاتی استاد میزبان مستندات به همراه فرم و صورتجلسه دانشکده و سایر مستندات پیوست به اداره پژوهش و فناوری ارسال می شود.
۳- اداره پژوهش و فناوری بعد از بررسی تقاضا، مورد درخواستی را در جلسه شورای پژوهشی دانشگاه طرح و در صورت تصویب جهت طرح و تصویب به هیئت رئیسه دانشگاه ارسال میشود.
۴- بعد از تصویب در هیئت رئیسه دانشگاه نسبت به عقد قرارداد فی مابین دانشگاه و سازمان حامی اقدام نماید. سپس با متقاضی پژوهشگر و استاد میزبان با امضاء معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری قرارداد منعقد و دوره شروع میشود.
۵- متقاضی پژوهشگر پسا دکتری بعد از عقد قرارداد ضمانت ماالی را تحویل اداره پژوهش و فناوری میدهد.
۶- متقاضی پژوهشگر پسا دکتر شخصا باید نسبت به پیگیری پرداخت مالی از سازمان حامی اقدام و اسناد واریز هزینه را به مدیریت پژوهش و فناوری تحول می نماید.
۷- براساس موضوع ماده (۶) گزارشهای سه ماهه پژوهشگر متقاضی، به مدیریت پژوهش و فناوری بعد از تایید استاد میزبان و رئیس دانشکده ارسال میشود. و مدیریت پژوهش و فناوری براساس موضوع ماده (۶) نسبت به پرداخت هزینه اقدام میکند.
۸- در صورت درخواست تمدید دوره، درخواست مذکور توسط استاد میزبان با ارئه دلایل و مستندات مربوطه، تحویل دانشکده شده و بعد از تصویب در دانشکده، موضوع در شورای پژوهشی دانشگاه طرح و در صورت تصویب مدت دوره تمدید می شود.
۹- در پایان دوره گزارش کاملی توسط پژوهشگر پسادکتری تدوین و بعد از تایید استاد میزان، گزارش مذکور در دانشکده طرح و بعد از تصویب به همراه صورتجلسه تصویب دانشکده به اداره پژوهش و فناوری ارسال میشود.
۱۰-مدیریت پژوهش و فناوری نسبت به طرح گزارش دوره در جلسه شورای پژوهشی اقدام و در صورت تصویب دوره به اتمام میرسد.
۱۱- پژوهشگر پسا دکتری بعد از انجام کامل تعهدات، نسبت به درخواست تسویه حساب از دانشگاه اقدام و بعد از تسویه حساب گواهی انجام دوره به پژوهشگر پسا دکتری تحویل داده میشود.

همچنین ببینید

اعلام زمان پیگیری تعهدات بورسیه های خارج از کشور

رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: پیگیری تعهدات بورسیه هایی که باز نمی گردند معمولا یک …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *