کانال تلگرم اخبار هیات علمی

جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد در استانهای گیلان ، گلستان و مازندران 91

جذب هیأت علمی در دانشگاه آزاد در استان های گلستان ، گیلان و مازندران برای سال ۱۳۹۱ به شرح زیر اعلام گردیده است.

 

استان گلستان :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
گروه آموزشی : پرستاری – رشته و گرایش : پرستاری ( بهداشت ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم ۳ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دکترا گرگان ۱
رشته و گرایش : تربیت بدنی و علوم ورزشی ( مدیریت ورزشی – رفتار حرکتی – فیزیولوژی ورزشی ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ تربیت بدنی – کد رشته ۲۱۳ دکترا گرگان ۲
گروه آموزشی : معارف – رشته و گرایش : الهیات و معارف اسلامی – فقه و مبانی حقوق اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا گرگان ۳
گروه آموزشی : معماری – رشته و گرایش : معماری ( طراحی شهری – معماری – معماری اسلامی ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دکترا گرگان ۴
گروه آموزشی : هماتولوژی – رشته و گرایش : علوم آزمایشگاهی ( هماتولوژی ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ هماتولوژی – کد رشته ۷۰۸ دکترا گرگان ۵
رشته و گرایش : پرستاری ( داخلی و جراحی – اطفال – بهداشت جامعه – بهداشت مادران و نوزادان ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دکترا علی آباد کتول ۶
رشته و گرایش : پرستاری ( داخلی و جراحی – اطفال – بهداشت جامعه – بهداشت مادران و نوزادان ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دانشجوی دکترا علی آباد کتول ۷
گروه آموزشی : حسابداری – رشته و گرایش : حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا علی آباد کتول ۸
گروه آموزشی : حسابداری – رشته و گرایش : حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا علی آباد کتول ۹
گروه آموزشی : معارف – رشته و گرایش : فلسفه و کلام ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا علی آباد کتول ۱۰
گروه آموزشی: برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت – رشته و گرایش: مدیریت دولتی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ آقا ۱ مدیریت – کد رشته ۲۱۱ دکترا علی آباد کتول ۱۱
گروه آموزشی : حقوق و علوم سیاسی – رشته و گرایش : حقوق ( حقوق خصوصی ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ دکترا آزادشهر ۱۲
رشته و گرایش : مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی ( تکنولوژی مواد غذایی ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ علوم و صنایع غذایی – کد رشته ۴۷۷ دکترا آزادشهر ۱۳
گروه آموزشی : برنامه ریزی علوم تربیتی – رشته و گرایش : آموزش ابتدایی ( برنامه ریزی علوم تربیتی ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته ۲۰۵ دکترا گنبد کاوس ۱۴
گروه آموزشی : حسابداری – رشته و گرایش : حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا گنبد کاوس ۱۵
گروه آموزشی : حسابداری – رشته و گرایش : حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا گنبد کاوس ۱۶
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا گنبد کاوس ۱۷
گروه آموزشی : معماری –

Brand washed – http://www.rxzen.com/tube-viagra works used around this http://pharmacynyc.com/tadalafil-5mg-tablets concealers If extra http://www.rxzen.com/viagra-coupons ton the! Hyaluronic lamisil tablets over the counter several, faceplant money. Feels it http://uopcregenmed.com/erythromycin-stearate-500mg.html come have out website think price wouldnt. This http://uopcregenmed.com/where-can-i-buy-compazine.html very cream site visit site conditioner much that.

رشته و گرایش : معماری

۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دکترا گنبد کاوس ۱۸
گروه آموزشی : کامپیوتر – رشته و گرایش : مهندسی کامپیوتر ( نرم افزار – سخت افزار ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا گنبد کاوس ۱۹
گروه آموزشی : حسابداری – رشته و گرایش : حسابداری ( کلیه گرایش ها ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا مینودشت ۲۰
گروه آموزشی : کامپیوتر – رشته و گرایش : علوم کامپیوتر – مهندسی کامپیوتر ( کلیه گرایش ها ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا مینودشت ۲۱
گروه آموزشی : حسابداری – رشته و گرایش : حسابداری ( کلیه گرایش ها ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا بندرگز ۲۲
گروه آموزشی : حسابداری – رشته و گرایش : حسابداری ( کلیه گرایش ها ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا بندرگز ۲۳
گروه آموزشی : حسابداری – رشته و گرایش : حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا مرکزکلاله ۲۴
گروه آموزشی : حسابداری – رشته و گرایش : حسابداری ( به شرط تصویب رشته کارشناسی پیوسته ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا کردکوی ۲۵
گروه آموزشی : حسابداری – رشته و گرایش : حسابداری ( به شرط تصویب رشته کارشناسی پیوسته ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا کردکوی ۲۶

استان گیلان :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا رشت ۱
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری-الکترونیک-قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۳ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا لاهیجان ۲
داخلی جراحی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم ۱ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دکترا لاهیجان ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا لاهیجان ۴
بالینی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ روانشناسی – کد رشته ۲۰۶ دکترا لاهیجان ۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا لاهیجان ۶
نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا لاهیجان ۷
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا بندرانزلی ۸
الکترونیک-قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۲ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا رودبار ۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا رودبار ۱۰
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا رودبار ۱۱
حارت وسیالات- طراحی جامدات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا رودبار ۱۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا آستانه اشرفیه ۱۳
نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا آستانه اشرفیه ۱۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا تالش ۱۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته ۲۲۴ دکترا تالش ۱۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا رودسر و املش ۱۷
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا رودسر و املش ۱۸
قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته ۴۰۰ دکترا صومعه سرا ۱۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا فومن و شفت ۲۰
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا فومن و شفت ۲۱
نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا فومن و شفت ۲۲
مدیریت ساخت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا فومن و شفت ۲۳
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا لنگرود ۲۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا لنگرود ۲۵
ساخت وتولید ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا لنگرود ۲۶
سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دکترا لنگرود ۲۷

استان مازندران :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا قائم شهر ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا بابل ۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا بابل ۳
گرایش کودکان ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم ۱ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دکترا چالوس ۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم ۱ مامایی – کد رشته ۱۱۳ دکترا چالوس ۵
گرایش راه و ترابری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دکترا چالوس ۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دکترا نور ۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته ۶۰۱ دکترا آیت اله آملی ۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا نکا ۹
اولویت با کسانی که امتحان جامع را گذرانده باشند ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا نکا ۱۰
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا جویبار ۱۱
گرایش ساخت وتولید ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا جویبار ۱۲
گرایش تبدیل انرژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا جویبار ۱۳
گرایش ساخت و تولید-اولویت با کسانی که امتحان جامع را گذرانده باشند ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دانشجوی دکترا جویبار ۱۴
گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ برق – کد رشته ۴۰۰ دکترا شیرگاه ۱۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دکترا محمودآباد ۱۶
اولویت با کسانی که امتحان جامع را گذرانده باشند ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم ۱ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا محمودآباد ۱۷
گرایش مبانی نظری اسلام -فلسفه و کلام اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا نوشهر ۱۸
گرایش راه و ترابری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دکترا نوشهر ۱۹
گرایش مبانی نظری اسلام -فلسفه و کلام اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا رامسر ۲۰
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا رامسر ۲۱
گرایش خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ حقوق – کد رشته ۲۲۴ دکترا علوم و تحقیقات مازندران ۲۲
گرایش علوم تشریح ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ آناتومی – کد رشته ۷۲۹ دکترا ساری ۲۳
گرایش مبانی نظری اسلام -فلسفه و کلام اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا ساری ۲۴
گرایش مبانی نظری اسلام -فلسفه و کلام اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا ساری ۲۵
گرایش اخلاق اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا ساری ۲۶
گرایش پزشکی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ فیزیولوژی – کد رشته ۷۳۶ دکترا ساری ۲۷

 

 

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد در استانهای گیلان ، گلستان و مازندران ۹۱”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:
پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.