خانه » جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی » جذب هیأت علمی آزاد در استان های آذربایجان غربی ، شرقی و اردبیل

جذب هیأت علمی آزاد در استان های آذربایجان غربی ، شرقی و اردبیل

پذیرش هیأت علمی در دانشگاه آزاد در استان های آذربایجان ربی ، شرقی و اردبیل برای سال ۱۳۹۱ به شرح زیر اعلام گردیده است.

استان آذربایجان غربی :

 

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
گرایش آموزش پرستاری _ دو نفر دکتری یکنفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا خوی ۱
یکنفر دکتری یکنفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا خوی ۲
گرایش علوم وصنایع غذایی _ یکنفر دکتری یکنفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ مهندسی کشاورزی – کد رشته   ۵۰۳ دانشجوی دکترا و دکترا خوی ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا مهاباد ۴
گرایش علوم وقران حدیث ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ الهیات – کد رشته   ۲۳۴ دکترا میاندوآب ۵
یکنفر دکتری یکنفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا ماکو ۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا ماکو ۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا نقده ۸
گرایش علوم قرآنی وحدیث ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم ۱ الهیات – کد رشته   ۲۳۴ دکترا سلماس ۹
گرایش تاریخ اسلام ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ آقا ۱ تاریخ – کد رشته   ۲۱۰ دکترا سلماس ۱۰
یکنفر دکتری یکنفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا سلماس ۱۱
یکنفر دکتری یکنفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا سلماس ۱۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا شاهین دژ ۱۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا بوکان ۱۴
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا بوکان ۱۵

استان آذربایجان شرقی :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
انسانی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ آناتومی – کد رشته   ۷۲۹ دکترا تبریز ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ انگل شناسی – کد رشته   ۷۱۴ دکترا تبریز ۲
آموزش داخلی و جراحی – کودکان ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۲ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا تبریز ۳
جزا ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۷ دکترا تبریز ۴
خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۷ دکترا تبریز ۵
بالینی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ روانشناسی – کد رشته   ۲۰۶ دکترا تبریز ۶
آموزش مامایی – بهداشت مادر و کودک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۳ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دانشجوی دکترا تبریز ۷
برنامه ریزی شهری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا تبریز ۸
طراحی کاربردی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا تبریز ۹
ساخت و تولید ( قالب سازی ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا تبریز ۱۰
نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا تبریز ۱۱
هوش مصنوعی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا تبریز ۱۲
مهندسی شیمی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دکترا تبریز ۱۳
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا تبریز ۱۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ میکروبیولوژی – کد رشته   ۷۳۴ دکترا تبریز ۱۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ ویروس شناسی – کد رشته   ۷۱۲ دکترا تبریز ۱۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ هماتولوژی – کد رشته   ۷۰۸ دکترا تبریز ۱۷
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۳ دانشجوی دکترا و دکترا سراب ۱۸
برنامه ریزی درسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برنامه ریزی درسی – کد رشته   ۲۲۸ دکترا مرند ۱۹
بالینی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ بیوشیمی – کد رشته   ۱۱۵ دکترا مرند ۲۰
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۳ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا مرند ۲۱
ایمونولوژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا مرند ۲۲
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۳ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دانشجوی دکترا و دکترا مرند ۲۳
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ هماتولوژی – کد رشته   ۷۰۸ دکترا مرند ۲۴
الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا بناب ۲۵
مخابرات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا بناب ۲۶
قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا بناب ۲۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا بناب ۲۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا بناب ۲۹
خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا بناب ۳۰
آموزش زبان انگلیسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ زبانهای خارجی غیرعرب – کد رشته   ۲۰۲ دکترا بناب ۳۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۱ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دکترا بناب ۳۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دانشجوی دکترا و دکترا بناب ۳۳
بهداشت و جامعه – کودکان ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۳ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا مراغه ۳۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا مراغه ۳۵
محض ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۲ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دکترا مراغه ۳۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا مراغه ۳۷
برق – قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا شبستر ۳۸
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۳ دکترا شبستر ۳۹
آموزش و ادبیات زبان انگلیسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ زبانهای خارجی غیرعرب – کد رشته   ۲۰۲ دکترا شبستر ۴۰
فلسفه و کلام اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا شبستر ۴۱
نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا شبستر ۴۲
سازه و زلزله ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا شبستر ۴۳
تاریخ هنر و پژوهش ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ هنر – کد رشته   ۶۰۰ دکترا شبستر ۴۴
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا میانه ۴۵
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا میانه ۴۶
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا اهر ۴۷
حقوق عمومی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا اهر ۴۸
ژنتیک پزشکی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا اهر ۴۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا اهر ۵۰
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا اهر ۵۱
`پلیمر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا اهر ۵۲
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا اهر ۵۳
قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا ملکان ۵۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا کلیبر ۵۵
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا آذرشهر ۵۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا آذرشهر ۵۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا اسکو ۵۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فقه و مبانی حقوق اسلامی – کد رشته   ۷۲۲ دکترا اسکو ۵۹
الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا ایلخچی ۶۰
مترجمی زبان انگلیسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ زبانهای خارجی غیرعرب – کد رشته   ۲۰۲ دکترا ایلخچی ۶۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا ایلخچی ۶۲
فلسفه و کلام اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا بستان آباد ۶۳
سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا صوفیان ۶۴
الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا علوم تحقیقات آذربایجان شرقی ۶۵
خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا علوم تحقیقات آذربایجان شرقی ۶۶
جزا ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا علوم تحقیقات آذربایجان شرقی ۶۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا جلفا ۶۸
حقوق خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا تسوج ۶۹
الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا مرکزسردرود ۷۰
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا تبریز ۷۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ ویروس شناسی – کد رشته   ۷۱۲ دانشجوی دکترا تبریز ۷۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا ملکان ۷۳

استان اردبیل :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
۱نفر بورس دکترا- ۳ نفر دکترا ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۴ آناتومی – کد رشته   ۷۲۹ دانشجوی دکترا و دکترا اردبیل ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ باکتری شناسی پزشکی – کد رشته   ۷۰۹ دکترا اردبیل ۲
کلیه گرایش ها- متقاضی نبایستی تعهد خدمت به سازمان دیگر داشته باشد-ارائه پایان طرح ضروری است ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا اردبیل ۳
متخصص کودکان–ارائه برگه اتمام ضریبk الزامی است، متقاضی نبایسی دارای تعهد خدمت به سازمان دیگر باشد ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا اردبیل ۴
متخصص جراحی عمومی -ارائه برگه اتمام ضریبk الزامی است، متقاضی فاقد تعهد خدمت به سازمان دیگر باشد ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا اردبیل ۵
متخصص داخلی -ارائه برگه اتمام ضریبk الزامی است، متقاضی فاقد تعهد خدمت به سازمان دیگر باشد ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا اردبیل ۶
دکترای تخصصی آمار حیاتی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا اردبیل ۷
دکترای تخصصی – گرایش ژنتیک پزشکی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا اردبیل ۸
جزا و جرم شناسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا اردبیل ۹
متخصص فارماکولوزی با مدرک پایه دکترای حرفه ای در پزشکی یا داروسازی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ داروسازی – کد رشته   ۱۰۳ دکترا اردبیل ۱۰
گرایش حالت جامد و اتمی مولکولی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ فیزیک – کد رشته   ۳۰۱ دکترا اردبیل ۱۱
پایه پزشکی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فیزیولوژی انسانی – کد رشته   ۷۳۳ دکترا اردبیل ۱۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا اردبیل ۱۳
گرایش بیوالکتریک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ مهندسی پزشکی – کد رشته   ۴۵۰ دکترا اردبیل ۱۴
۱نفر بورس – ۲ نفر استخدام -متقاضی نباید به سازمان دیگر تعهد داشته باشد ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا خلخال ۱۵
۱نفر بورس دکترا- ۲نفر دکترا- کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا مشکین شهر ۱۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا مشکین شهر ۱۷
۱نفر بورس دکترا- ۱ نفر دکترا- کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا مشکین شهر ۱۸
۱نفر بورس دکترا- ۱ نفر دکترا- کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا مشکین شهر ۱۹
فقه و مبانی حقوق اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا گرمی ۲۰
۱نفر بورس دکترا- ۱ نفر دکترا- کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا گرمی ۲۱
۱نفر بورس دکترا- ۱ نفر دکترا ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا پارس آبادمغان ۲۲
۱نفر بورس دکترا- ۱ نفر دکترا ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا پارس آبادمغان ۲۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا بیله سوار ۲۴

 

همچنین ببینید

زمان اعلام نتایج جذب هیات علمی دانشگاه آزاد سال 97

مشخص شدن اعضای هیأت علمی جدید دانشگاه آزاد تا پایان سال جاری

مدیر مرکز جذب و امور هیأت علمی دانشگاه آزاد با تشریح برنامه های جذب هیأت …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *