خانه » جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی » جذب هیأت علمی آزاد در استان های آذربایجان غربی ، شرقی و اردبیل

جذب هیأت علمی آزاد در استان های آذربایجان غربی ، شرقی و اردبیل

پذیرش هیأت علمی در دانشگاه آزاد در استان های آذربایجان ربی ، شرقی و اردبیل برای سال ۱۳۹۱ به شرح زیر اعلام گردیده است.

استان آذربایجان غربی :

 

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
گرایش آموزش پرستاری _ دو نفر دکتری یکنفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا خوی ۱
یکنفر دکتری یکنفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا خوی ۲
گرایش علوم وصنایع غذایی _ یکنفر دکتری یکنفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ مهندسی کشاورزی – کد رشته   ۵۰۳ دانشجوی دکترا و دکترا خوی ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا مهاباد ۴
گرایش علوم وقران حدیث ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ الهیات – کد رشته   ۲۳۴ دکترا میاندوآب ۵
یکنفر دکتری یکنفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا ماکو ۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا ماکو ۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا نقده ۸
گرایش علوم قرآنی وحدیث ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم ۱ الهیات – کد رشته   ۲۳۴ دکترا سلماس ۹
گرایش تاریخ اسلام ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ آقا ۱ تاریخ – کد رشته   ۲۱۰ دکترا سلماس ۱۰
یکنفر دکتری یکنفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا سلماس ۱۱
یکنفر دکتری یکنفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا سلماس ۱۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا شاهین دژ ۱۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا بوکان ۱۴
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا بوکان ۱۵

استان آذربایجان شرقی :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
انسانی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ آناتومی – کد رشته   ۷۲۹ دکترا تبریز ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ انگل شناسی – کد رشته   ۷۱۴ دکترا تبریز ۲
آموزش داخلی و جراحی – کودکان ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۲ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا تبریز ۳
جزا ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۷ دکترا تبریز ۴
خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۷ دکترا تبریز ۵
بالینی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ روانشناسی – کد رشته   ۲۰۶ دکترا تبریز ۶
آموزش مامایی – بهداشت مادر و کودک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۳ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دانشجوی دکترا تبریز ۷
برنامه ریزی شهری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا تبریز ۸
طراحی کاربردی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا تبریز ۹
ساخت و تولید ( قالب سازی ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا تبریز ۱۰
نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا تبریز ۱۱
هوش مصنوعی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا تبریز ۱۲
مهندسی شیمی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دکترا تبریز ۱۳
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا تبریز ۱۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ میکروبیولوژی – کد رشته   ۷۳۴ دکترا تبریز ۱۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ ویروس شناسی – کد رشته   ۷۱۲ دکترا تبریز ۱۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ هماتولوژی – کد رشته   ۷۰۸ دکترا تبریز ۱۷
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۳ دانشجوی دکترا و دکترا سراب ۱۸
برنامه ریزی درسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برنامه ریزی درسی – کد رشته   ۲۲۸ دکترا مرند ۱۹
بالینی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ بیوشیمی – کد رشته   ۱۱۵ دکترا مرند ۲۰
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۳ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا مرند ۲۱
ایمونولوژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا مرند ۲۲
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۳ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دانشجوی دکترا و دکترا مرند ۲۳
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ هماتولوژی – کد رشته   ۷۰۸ دکترا مرند ۲۴
الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا بناب ۲۵
مخابرات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا بناب ۲۶
قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا بناب ۲۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا بناب ۲۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا بناب ۲۹
خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا بناب ۳۰
آموزش زبان انگلیسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ زبانهای خارجی غیرعرب – کد رشته   ۲۰۲ دکترا بناب ۳۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۱ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دکترا بناب ۳۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دانشجوی دکترا و دکترا بناب ۳۳
بهداشت و جامعه – کودکان ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۳ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا مراغه ۳۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا مراغه ۳۵
محض ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۲ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دکترا مراغه ۳۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا مراغه ۳۷
برق – قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا شبستر ۳۸
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۳ دکترا شبستر ۳۹
آموزش و ادبیات زبان انگلیسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ زبانهای خارجی غیرعرب – کد رشته   ۲۰۲ دکترا شبستر ۴۰
فلسفه و کلام اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا شبستر ۴۱
نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا شبستر ۴۲
سازه و زلزله ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا شبستر ۴۳
تاریخ هنر و پژوهش ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ هنر – کد رشته   ۶۰۰ دکترا شبستر ۴۴
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا میانه ۴۵
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا میانه ۴۶
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا اهر ۴۷
حقوق عمومی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا اهر ۴۸
ژنتیک پزشکی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا اهر ۴۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا اهر ۵۰
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا اهر ۵۱
`پلیمر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا اهر ۵۲
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا اهر ۵۳
قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا ملکان ۵۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا کلیبر ۵۵
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا آذرشهر ۵۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا آذرشهر ۵۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا اسکو ۵۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فقه و مبانی حقوق اسلامی – کد رشته   ۷۲۲ دکترا اسکو ۵۹
الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا ایلخچی ۶۰
مترجمی زبان انگلیسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ زبانهای خارجی غیرعرب – کد رشته   ۲۰۲ دکترا ایلخچی ۶۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا ایلخچی ۶۲
فلسفه و کلام اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا بستان آباد ۶۳
سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا صوفیان ۶۴
الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا علوم تحقیقات آذربایجان شرقی ۶۵
خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا علوم تحقیقات آذربایجان شرقی ۶۶
جزا ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا علوم تحقیقات آذربایجان شرقی ۶۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا جلفا ۶۸
حقوق خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا تسوج ۶۹
الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا مرکزسردرود ۷۰
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا تبریز ۷۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ ویروس شناسی – کد رشته   ۷۱۲ دانشجوی دکترا تبریز ۷۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا ملکان ۷۳

استان اردبیل :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
۱نفر بورس دکترا- ۳ نفر دکترا ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۴ آناتومی – کد رشته   ۷۲۹ دانشجوی دکترا و دکترا اردبیل ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ باکتری شناسی پزشکی – کد رشته   ۷۰۹ دکترا اردبیل ۲
کلیه گرایش ها- متقاضی نبایستی تعهد خدمت به سازمان دیگر داشته باشد-ارائه پایان طرح ضروری است ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا اردبیل ۳
متخصص کودکان–ارائه برگه اتمام ضریبk الزامی است، متقاضی نبایسی دارای تعهد خدمت به سازمان دیگر باشد ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا اردبیل ۴
متخصص جراحی عمومی -ارائه برگه اتمام ضریبk الزامی است، متقاضی فاقد تعهد خدمت به سازمان دیگر باشد ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا اردبیل ۵
متخصص داخلی -ارائه برگه اتمام ضریبk الزامی است، متقاضی فاقد تعهد خدمت به سازمان دیگر باشد ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا اردبیل ۶
دکترای تخصصی آمار حیاتی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا اردبیل ۷
دکترای تخصصی – گرایش ژنتیک پزشکی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا اردبیل ۸
جزا و جرم شناسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا اردبیل ۹
متخصص فارماکولوزی با مدرک پایه دکترای حرفه ای در پزشکی یا داروسازی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ داروسازی – کد رشته   ۱۰۳ دکترا اردبیل ۱۰
گرایش حالت جامد و اتمی مولکولی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ فیزیک – کد رشته   ۳۰۱ دکترا اردبیل ۱۱
پایه پزشکی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فیزیولوژی انسانی – کد رشته   ۷۳۳ دکترا اردبیل ۱۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا اردبیل ۱۳
گرایش بیوالکتریک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ مهندسی پزشکی – کد رشته   ۴۵۰ دکترا اردبیل ۱۴
۱نفر بورس – ۲ نفر استخدام -متقاضی نباید به سازمان دیگر تعهد داشته باشد ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا خلخال ۱۵
۱نفر بورس دکترا- ۲نفر دکترا- کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا مشکین شهر ۱۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا مشکین شهر ۱۷
۱نفر بورس دکترا- ۱ نفر دکترا- کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا مشکین شهر ۱۸
۱نفر بورس دکترا- ۱ نفر دکترا- کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا مشکین شهر ۱۹
فقه و مبانی حقوق اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا گرمی ۲۰
۱نفر بورس دکترا- ۱ نفر دکترا- کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا گرمی ۲۱
۱نفر بورس دکترا- ۱ نفر دکترا ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا پارس آبادمغان ۲۲
۱نفر بورس دکترا- ۱ نفر دکترا ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا پارس آبادمغان ۲۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا بیله سوار ۲۴

 

همچنین ببینید

جذب سالانه هزار نخبه در هیئت علمی دانشگاه آزاد

قائم مقام دانشگاه آزاد گفت: بر مبنای بیانیه گام دوم و به دنبال پیشرفت علمی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *