کانال تلگرم اخبار هیات علمی

تغییر آیین نامه حمایت از اساتید برگزیده

آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اعضای هیات ‌علمی برگزیده دانشگاهی از سوی بنیاد ملی نخبگان تغییر کرد و جدیدترین آیین نامه حمایت از استادان سرآمد و شامخ ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از اعضای هیات ‌علمی برگزیده دانشگاهی» به منظور شناسایی و حمایت از اعضای هیات ‌علمی تلاش‌گر دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی‌کشور، به تصویب رسید.

این آیین نامه به استناد ماده ۳ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان و در اجرای اقدام­های ملی ۱-۱-۱ ، ۳-۱-۲ و ۵-۱-۴ از سند راهبردی‌ کشور در امور نخبگان و به منظور شناسایی و حمایت از اعضای هیات ‌علمی تلاش‌گر دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی‌ کشور مطابق مفاد این آیین­‌ نامه تصویب می‌­شود.

ماده یک به تعاریف نهادها و عبارات مرتبط در این آیین نامه پرداخته است. منظور از موسسه علمی هریک از دانشگاه­ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناورانه کشور است‌ که مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به فعالیت مشغول هستند.

همچنین گروه علمی منظور هر یک از گروه‌های «علوم انسانی و اجتماعی»، «علوم پایه»، «علوم پزشکی»،«علوم‌کشاورزی و دام‌پروری»، «علوم مهندسی»، «هنرومعماری» و «میان‌رشته‌ای» و منظور از کرسی هر یک از جایزه‌های اعطایی بنیاد به برگزیدگان این آیین نامه است. 

بر اساس ماده ۲: هدف، بنیاد ملی نخبگان سالانه از میان اعضای هیات ‌علمی موسسه­ های علمی‌کشور در دو سطح «منطقه­ ای» ‌و «ملی» و با در نظرگرفتن فعالیت­ های نخبگانی آنان در زمینه­ های «آموزش»، «پژوهش»، «فناوری»، «فرهنگ و خدمت»، تعدادی را به عنوان «استاد سرآمد» و تعدادی را به عنوان «استاد شامخ» شناسایی می کند.

هدف از این فرایند عبارت است از:

الف. شناسایی اعضای هیات ‌علمی برتر در حوزه­ های تخصصی هر یک از گروه‌های علمی

ب. ایجاد زمینه‌ای مناسب برای تاثیرگذاری برگزیدگان دانشگاهی در اجتماع تخصصی خود

ج. پاسداشت تلاش‌های علمی و خدمات تخصصی برگزیدگان و الگوسازی از شخصیت علمی آنان در جامعه

د. پشتیبانی از فعالیت‌های نخبگانی دانشگاهی در زمینه‌های تخصصی برگزیدگان

ماده  ۳: شناسایی برگزیدگان

ویژگی های استاد سرآمد:

استادان سرآمد از میان اعضای هیات ‌علمی شاغل،که متخلق به اخلاق اسلامی و مشهور به سجایای معلمی باشند، بر اساس مجموع فعالیت‌های نخبگانی انان در چهار ساحت زیر شناسایی می‌شوند:

الف. ساحت آموزش: شامل پیشینه برجسته آموزشی، نواوری‌های آموزشی،کسب موفقیت‌های آموزشی، آفرینش‌های آموزشی، شاگردپروری، نقش‌آفرینی و تاثیرگذاری آموزشی، زمینه‌‌سازی برای توسعه آموزش و موارد مشابه

ب. ساحت پژوهش: شامل پیشینه برجسته پژوهشی، کسب موفقیت‌های پژوهشی، نقش‌افرینی و تاثیرگذاری پژوهشی، زمینه‌سازی برای توسعه پژوهش، ترویج پژوهش، پژوهشگر پروری و موارد مشابه

ج. ساحت فناوری و نواوری: شامل پیشینه برجسته فناور  انه،کسب موفقیت‌های فناور  انه، نقش‌افرینی فناور  انه،کارافرینی، فناور  پروری، زمینه‌سازی برای توسعه فناور  ی وکارافرینی؛ و موارد مشابه

د. ساحت فرهنگ و خدمت: شامل فعالیت‌های برجسته فرهنگی، مدیریت نهادهای علمی و اجرایی، عرضه خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی و موارد مشابه

ویژگی های استاد شامخ

استادان شامخ از میان اعضای هیات ‌علمی شاغل و بازنشسته،که متخلق به اخلاق اسلامی و مشهور به سجایای معلمی باشند، بر اساس ویژگی‌های زیر شناسایی می‌‌شوند:

الف. دارای مرتبه استادی در یکی ازگروه‌های علمی باشند.

ب. برگزیده از میان استادان ممتاز، نمونه‌کشوری یا برگزیده جشنواره‌های معتبر ملی یا بین‌المللی (به تشخیص بنیاد) باشند.

ج. دارای بالاترین امتیاز حاصل از مجموع فعالیت‌های نخبگانی مندرج در جداول ۱ تا ۴ باشند.

تبصره ۱: هر استادی در طول عمر خود صرفا یک‌بار مجاز است به عنوان «استاد شامخ» برگزیده شود.

تسهیلات اعطایی به استاد سرآمد و استاد شامخ

ماده ۴: با توجه به لزوم تکریم و پشتیبانی از برگزیدگان، بنیاد جایزه‌هایی را برای پاس‌داشت مقام علمی آنان به شرح زیر اعطا می‌کند:

الف.کرسی آموزش: با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های نخبگانی استادان سرآمد آموزش

ب.کرسی پژوهش: با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های نخبگانی استادان سرآمد پژوهش

ج.کرسی فناوری و نواوری: با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های نخبگانی استادان سرآمد فناوری و نوآوری

د.کرسی فرهنگ و خدمت: با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های نخبگانی استادان سرآمد فرهنگ و خدمت

هـ .کرسی استاد شامخ (جایزه علامه‌طباطبایی): با هدف پاس‌داشت از فعالیت‌های نخبگانی استادان شامخ و الگوسازی از انان

تبصره: تعداد برگزیدگان، جزییات هر یک از جایزه‌ها و فرایند اجرایی آیین نامه، با توجه به بودجه سالانه بنیاد بر اساس شیوه‌نامه‌ای است‌که به تصویب رئیس بنیاد می‌رسد.

این آیین نامه مشتمل بر یک مقدمه، پنج ماده  و هشت تبصره در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۴ به تصویب‌کمیسیون دائمی هیات ‌امنای بنیاد و مطابق مصوبه جلسه پنجم هیات ‌امنا (تبصره ۱ ماده  ۳ آیین نامه کمیسیون دائمی)، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۴  به تصویب هیات ‌امنای بنیاد ملی نخبگان رسید. 

این آیین نامه جایگزین «آیین نامه اعطای تسهیلات و جایزه علمی علامه‌طباطبایی به برگزیدگان از میان استادان و پژوهشگران برجسته کشور»، (موضوع مصوبه جلسه پنجاه‌ودوم‌کمیسیون دائمی هیات ‌امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ ۲۹ آذرماه ۹۰) شد.

همچنین این آیین نامه جایگزین «آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از استادان سرآمد دانشگاهی» (موضوع مصوبه هیات ‌امنای بنیاد ملی نخبگان در تاریخ ۱۴ بهمن ۹۳) می‌شود. 

بر اساس ماده ۵ این آیین نامه از اول فروردین ماه سال ۹۵ لازم­ الاجراست.

جدول۱: شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی فعالیت‌های نخبگانی در ساحت آموزش

ردیف شاخص تعریف شاخص سنجه
۱ آفرینش محتوای آموزشی نگارش‌کتاب ‌آموزشی تخصصی در سطح ملی و بین‌المللی برای مخاطبان مختلف تعداد کتاب‌های منتشر شده در سطح ملی یا بین­ المللی

حوزه‌ کاربردی کتاب‌های منتشر شده (عمومی/مرجع درسی)

تعداد تجدید چاپ‌ کتاب بر اساس شمارگان آن

تعداد درسنامه‌های الکترونیکی منتشر شده

۲ نوآوری‌های آموزشی ارائه طرح‌های جدید در زمینه شیوه‌ها و نظام‌های آموزشی، روش‌ تدریس، فناوری های آموزشی، شیوه‌های سنجش و ارزشیابی‌های آموزشی تعداد نوآوری­ های آموزشی ثبت شده به عنوان اختراع

تعداد نوآوری­ های آموزشی منتشرشده در نشریه‌های معتبر علمی

۳ نظریه پردازی آموزشی توسعه چهارچوب های نظری در حوزه تعلیم و تربیت/ نظریه‌پردازی در زمینه‌کشف و پدیدارسازی اصول علمی جدید در حوزه آموزش و یادگیری/ ارائه الگوهای اختصاصی آموزش و یادگیری برای حوزه‌های مختلف علمی/ پیوند نظری بین علوم نوین با آموزه‌های ناب اسلامی در حوزه تعلیم و تربیت تعداد نظریه­ های آموزشی منتشر شده در نشریه‌های معتبر علمی

تعداد کرسی­ های نظریه­ پردازی

۴ شاگردپروری تربیت دانش‌اموخته‌ای‌که عضو هیات ‌علمی، راهنمایی وی را بر عهده داشته است و دارای یکی از شرایط ذیل است:

الف. بر اساس ضوابط بنیاد به عنوان دانش‌آموخته برتر شناخته شده است.

ب. دارای خدمات مستمر و برجسته در یکی از سطوح اجرایی مدیریتی عالی/ ارشد نهادهای آموزشی/ پژوهشی/فناورانه/ مدیریتی‌ کشور باشد.

ج. موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملی یا بین‌المللی در زمینه‌های آموزش شده باشد.

تعداد دانش اموختگان مبرّز
۵ ترویج علم اشاعه و عمومی‌سازی علم و فناوری بین احاد جامعه به منظور ارتقای بینش، تفکر و فرهنگ علمی تعداد مقالات ترویجی منتشر شده در زمینه آموزش در زمینه‌ای خاص در علم و فناوری

تعداد کارگاه­ های آموزشی برگزار شده در زمینه ترویج علم

تعداد سمینارها و سخنرانی در انجمن‌های علمی

تعداد برنامه­ های ترویجی برگزار شده در رسانه­ های عمومی

۶ توسعه برنامه‌های آموزشی ایده پردازی، طراحی و توسعه برنامه‌های آموزشی مبتنی بر پیشرفت علوم و رفع نیازهای ملی/ طراحی و توسعه برنامه‌های آموزش عالی بین‌المللی تعداد برنامه‌های درسی طراحی شده برای رشته‌های تحصیلی جدید

تعداد بازنگری‌های اساسی در برنامه‌های آموزشی

میزان مشارکت در توسعه مرزهای آموزش و ایجاد دوره‌های آموزشی بین‌المللی

۷ تاسیس نهادهای آموزشی ایجاد سازمان هایی با ماموریت‌های آموزشی در سطوح مختلف‌که حداقل سه سال از فعالیت ان سپری شده است. تعداد تاسیس یا مشارکت در تاسیس نهادهای آموزشی در سطح دستگاه، استان، ملی و بین‌المللی

موضوع فعالیت نهاد آموزشی تاسیس شده (عمومی/ مهارتی/ آموزش عالی)

۸ اشتهار آموزشی برگزیده شدن در رویدادهای معتبر آموزشی و دریافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملی یا بین‌المللی تعداد جایزه‌های آموزشی کسب شده در سطح استانی، ملی یا بین‌المللی

تعداد سخنرانی‌های اصلی/کلیدی/ مدعوّ در همایش‌های آموزشی

جدول ۲: شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی فعالیت‌های نخبگانی در ساحت پژوهش

ردیف شاخص تعریف شاخص سنجه
۱ اجرای طرح‌های پژوهشی طرح‌های پژوهشی بنیادی،کاربردی و توسعه‌ای‌ که توسط کارفرمایان در سطوح مختلف‌ کوچک تا کلان تعریف شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تایید کارفرمای ذی‌ربط قرار گیرد. تعداد طرح‌های پژوهشی در سطوح مختلف

میزان موفقیت نتایج طرح

حجم مالی و تعداد همکاران طرح

۲ بروندادهای پژوهشی چاپ دستاوردهای پژوهشی در زمینه تخصصی پژوهشگر به صورت مقاله وکتاب. تعداد مقالات پژوهشی منتشر شده در مجلات معتبر ملی/ بین‌المللی

میزان اثربخشی مقالات انتشار یافته

تعداد کتاب‌های تخصصی منتشرشده حاصل از دستاوردهای پژوهشی در انتشارات معتبر ملی / بین المللی

۳ ارائه نظریه علمی مجموعه‌ای از مفاهیم، تعاریف و گزاره‌های به هم مرتبط‌ که دید نظام‌یافته‌ای از موضوعی علمی را ارائه می‌کند و به تایید مراجع معتبر بین‌المللی رسیده باشد. تعداد نظریه ­های معتبر علمی (ارائه نظریه‌های جدید، اصلاح یا ابطال نظریه‌های موجود) منتشرشده در نشریه‌های معتبر بین‌المللی

تعداد کرسی ­های نظریه ­پردازی

۴ اشتهار پژوهشی برگزیده شدن در رویدادهای معتبر علمی و دریافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملی یا بین‌المللی تعداد جایزه‌های پژوهشی در سطح استانی، ملی یا بین‌المللی

تعداد سخنرانی‌های اصلی/کلیدی/ مدعو در همایش‌های پژوهشی

۵ تاسیس نهادهای پژوهشی ایجاد سازمان‌هایی با ماموریت‌های پژوهشی در سطوح مختلف‌ که حداقل دو‌سال از فعالیت انها سپری شده است. تعداد تاسیس یا مشارکت در تاسیس نهادهای پژوهشی در سطح دستگاه، استان، ملی یا بین‌المللی

موضوع فعالیت نهاد پژوهشی تاسیس شده

۶ پژوهشگرپروری تربیت پژوهشگری که عضو هیات  علمی، راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملی یا بین المللی در حوزه های پژوهشی شده باشد.

ب‌. دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح اجرایی مدیریتی نهادهای پژوهشی کشور باشد.

ج‌.  جزء پژوهشگران برتر کشور باشد.

تعداد پژوهشگران مبرّز

جدول۳: شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی فعالیت‌های نخبگانی در ساحت فناوری و نوآوری

ردیف شاخص تعریف شاخص سنجه
۱ اجرای طرح‌ های فناورانه اجرای‌ طرح فناورانه‌ای‌ که بر اساس نیازکارفرمایان در سطوح مختلف سازمانی، استانی، ملی یا بین‌المللی تعریف و منجر به تولید محصول یا ارائه خدمتی خاص شده و اجرای موفق و تحویل آن مورد تایید کارفرما قرار می‌گیرد. تعداد طرح­های فناورانه

میزان‌کاربردی بودن نتایج طرح (سازمانی‌/ استانی/ ملی/ بین‌المللی)

تعداد فناوران دخیل در اجرای طرح

۲ تجاری‌سازی طرح‌های فناورانه میزان فروش دانش فنی، محصولات و خدمات طرح فناورانه (یا اختراع و اکتشاف) در طی دوره ارزیابی میزان فروش دانش، محصولات فناورانه و خدمات طرح
۳ کارافرینی و اشتغال‌زایی میزان ایجاد اشتغال مولد و دانش‌بنیان در زمینه‌های فناورانه در طی دوره ارزیابی تعداد افراد به اشتغال رسانده در زمینه‌های فناورانه و دانش‌بنیان
۴ انتقال و بومی‌سازی فناوری مشارکت در فرایند انتقال و بومی‌سازی فناوری های‌ کلیدی از مبدا خارجی به داخل‌ کشور که بر اساس نیاز کشور و از طرف کارفرما تعریف و منجر به انتقال و بومی‌سازی موفق و مورد تایید کارفرما شده است. میزان مشارکت در انتقال و بومی‌سازی فناوری های‌کلیدی

سطح اهمیت فناوری انتقال‌یافته در کشور (کم/متوسط/ زیاد/ حیاتی)

۵ ثبت اختراع و اکتشاف ثبت و تایید اختراع یا اکتشاف در مراجع ملی یا بین‌المللی تعداد اختراعات و اکتشافات ثبت شده در سطح بین‌المللی

تعداد اختراعات ملی تاییدشده بنیاد

۶ اشتهار فناورانه برگزیده شدن در رویدادهای معتبر فناورانه و دریافت جوایز مرتبط در سطوح مختلف استانی، ملی یا بین المللی تعداد جایزه‌های فناوری در سطح استانی، ملی یا بین‌المللی

تعداد سخنرانی‌های اصلی/کلیدی/مهمان در همایش‌های فناورانه

۷ تاسیس نهادهای فناورانه ایجاد شرکت/ سازمانی با ماموریت‌های فناورانه در سطوح مختلف دستگاهی، ملی یا بین‌المللی‌ که حداقل دو‌سال از فعالیت موفق آن سپری شده است. تعداد تاسیس نهادهای فناور/دانش‌بنیان در سطح دستگاهی، ملی یا بین‌المللی

میزان مشارکت در تاسیس یا عضو هیات ‌مدیره نهادهای فناورانه معتبر

۸ فناورپروری تربیت فناوری که عضو هیات علمی، استاد راهنمایی وی را بر عهده داشته و دارای یکی از شرایط ذیل باشد:

الف. موفق به دریافت جایزه‌های معتبر ملی یا بین‌المللی در زمینه‌های فناوری شده باشد.

ب‌. دارای خدمات مستمر و برجسته در سطوح عالی مدیریت نهادهای فناورانه‌ کشور باشد.

تعداد فناوران مبرّز

جدول۴: شاخص‌ها و سنجه‌های شناسایی فعالیت‌های نخبگانی در ساحت فرهنگ و خدمت

ردیف شاخص تعریف شاخص سنجه
۱ خدمت‌ رسانی تخصصی ارائه خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت فرد

تاسیس نهادهای علمی و خدماتی در سطوح مختلف استانی یا ملی

ارائه خدمات مستمر در حوزه‌های تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت فرد

تصدی مسوولیت اجرایی ملی در سطح استانی یا ملی شامل مدیریت سازمان‌ها و موسسات علمی، اجرایی و صنعتی‌ کشور و مدیریت مراکز تخصصی مرتبط با حوزه فعالیت فرد مانند: مدیریت مراکز بهداشتی و درمانی، بنگاه‌های صنعتی و

تصدی مسوولیت اجرایی بین‌المللی‌ که موجب انجام خدمات موثر برای‌ کشور شود.

ایجاد نهادهای علمی و خدماتی در سطح استانی و ملی

طراحی و اجرای بسته‌های خدمات‌رسانی تخصصی در سطح استانی، ملی یا با مشارکت نهادهای بین‌المللی (بر اساس درخواست مراجع ذی‌ربط)

ارائه خدمات موثر در زمینه  توسعه ارتباطات نظام آموزش عالی با جامعه

دستاوردهای برجسته در زمینه خدمت‌رسانی تخصصی

۲ فرهنگ طراحی، اجرا و مدیریت فعالیت‌های فرهنگی

تاسیس مراکز فرهنگی در سطوح مختلف استانی یا ملی

اجرای طرح‌های فرهنگی استانی یا ملی

مدیریت موفق موسسات فرهنگی در سطح استانی یا ملی

تاسیس مراکز فرهنگی موثر در سطح استانی یا ملی

تعاملات فرهنگی برجسته با نهادهای بین‌المللی (از قبیل یونسکو، ایسسکو و …)

اجرای طرح‌های توسعه ارتباطات نظام آموزش عالی با حوزه‌های علمیه

دستاوردهای برجسته فرهنگی

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “تغییر آیین نامه حمایت از اساتید برگزیده”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:
پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.