خانه » جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی » جذب هیات علمی دانشگاه آزاد در رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی،فیزیولوژی

جذب هیات علمی دانشگاه آزاد در رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی،فیزیولوژی

دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوان دی ماه ۱۳۹۲ در رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی، بیوشیمی،فیزیولوژی در واحد های زیر اقدام به جذب هیات علمی می نماید.

ح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
زیست شناسی -ژنتیک ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد اهر ۲۲
زیست شناسی -ژنتیک ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دانشجوی دکترا واحد اهر ۲۳
زیست شناسی – میکروبیولوژی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دانشجوی دکترا واحد ارومیه ۳
زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد نجف آباد ۱۳
زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد تهران مرکزی ۹
زیست شناسی سلولی و مولکولی- بیوشیمی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد پزشکی تهران ۳۰
زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد پزشکی تهران ۳۱
علوم سلولی وملکولی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد پزشکی تهران ۳۲
زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد تهران شمال ۵۸
زیست شناسی -علوم جانوری-سلولی و تکوینی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد تهران شمال ۵۹
علوم سلولی وملکولی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد پرند ۱۰۱
زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد قیام دشت(تهران شرق) ۱۲۰
بیوفیزیک ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۳ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات ۲۰۴
بیوشیمی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۳ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات ۲۰۵
زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات ۲۰۶
زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات ۲۰۷
زیست شناسی دریا – جانوران دریا ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات ۲۰۸
زیست شناسی دریا – جانوران دریا ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات ۲۰۹
زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات ۲۱۰
زیست شناسی- فیزیولوژی گیاهی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات ۲۱۱
زیست شناسی – سلولی و مولکولی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات ۲۱۲
زیست شناسی – میکروبیولوژی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۳ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات ۲۱۳
زیست شناسی -ژنتیک ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات ۲۱۴
زیست شناسی – علوم گیاهی – زیست شناسی تکوینی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات ۲۱۵
زیست شناسی – میکروبیولوژی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی ۵۶
زیست شناسی – میکروبیولوژی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دانشجوی دکترا واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی ۵۷
زیست شناسی -ژنتیک ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات زنجان ۱۷
فیزیولوژی جانوری ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات زنجان ۱۸
زیست شناسی – فیزیولوژی جانوری ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد جهرم ۱۹
زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوتکنولوژی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دانشجوی دکترا واحد لاهیجان ۴
زیست شناسی سلولی و مولکولی- علوم سلولی و مولکولی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دانشجوی دکترا واحد تنکابن ۳
زیست شناسی – میکروبیولوژی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد علوم و تحقیقات مرکزی ۲۶
زیست شناسی سلولی و مولکولی-میکروبیولوژی ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ ۹۲ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۵۰۰ دکترا واحد همدان ۱۰

همچنین ببینید

افزایش ۲۰ درصدی حقوق هیات علمی دانشگاه آزاد در سال ۹۹

در آخرین جلسه هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد، با افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق هیات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *