کانال تلگرم اخبار هیات علمی

جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در استان های فارس ، اصفهان ، یزد ، خراسان رضوی و خوزستان در سال 91

پذیرش هیأت علمی در دانشگاه آزاد در استان های فارس ، اصفهان ، یزد ، خراسان رضوی و خوزستان برای سال ۱۳۹۱ به شرح زیر اعلام گردیده است.

استان فارس :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا فیروزآباد ۱
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا فسا ۲
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا فسا ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته ۶۰۱ دکترا فسا ۴
گرایش سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دکترا فسا ۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دکترا استهبان ۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۱ آناتومی – کد رشته ۷۲۹ دکترا کازرون ۷
۱نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری – گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا کازرون ۸
۱نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری – گرایش سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا کازرون ۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دکترا ارسنجان ۱۰
جهت تدریس دروس عمومی تربیت بدنی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ تربیت بدنی – کد رشته ۲۱۳ دکترا ارسنجان ۱۱
۳ نفردکتری – ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۴ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا اقلید ۱۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا اقلید ۱۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا شیراز ۱۴
گرایش ایمنی و مدیریت سیستم و بهره وری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ صنایع – کد رشته ۴۰۲ دکترا شیراز ۱۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ علوم اقتصادی – کد رشته ۲۰۸ دکترا شیراز ۱۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دکترا شیراز ۱۷
۱ نفر گرایش مکانیک خودرو و ۱ نفر گرایش ساخت تولید ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا شیراز ۱۸
گرایش سرامیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مواد – کد رشته ۴۰۶ دکترا شیراز ۱۹
گرایش فناوری اطلاعات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا شیراز ۲۰
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ دکترا شیراز ۲۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته ۲۰۵ دکترا داراب ۲۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دکترا داراب ۲۳
گرایش مدیریت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ تربیت بدنی – کد رشته ۲۱۳ دکترا جهرم ۲۴
۱ نفر دکتری – ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مامایی – کد رشته ۱۱۳ دانشجوی دکترا و دکترا جهرم ۲۵
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا جهرم ۲۶
۲ نفر دکتری گرایش الکترونیک و ۱ نفر دانشجو دکتری گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا مرودشت ۲۷
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا مرودشت ۲۸
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی- ۱ نفرفلسفه و کلام اسلامی – ۱ نفر قرآن و حدیث ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا مرودشت ۲۹
۱ نفر دکتری طراحی کاربردی و۱ نفردکتری تبدیل انرژی – ۱ نفر دانشجو دکتری طراحی کاربردی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دانشجوی دکترا و دکترا مرودشت ۳۰
۱نفر دکتری جداسازی و ۱ نفر مهندسی پیشرفته – ۱ نفر دانشجو دکتری مهندسی پیشرفته ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا مرودشت ۳۱
گرایش قدرت – ۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا نی ریز ۳۲
گرایش خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ دکترا نی ریز ۳۳
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا نی ریز ۳۴
گرایش ساخت و تولید و تبدیل انرژی – ۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دانشجوی دکترا و دکترا نی ریز ۳۵
۳ نفر دکتری – ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۴ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا آباده ۳۶
گرایش جزا و جرم شناسی- ۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ دانشجوی دکترا و دکترا آباده ۳۷
گرایش قدرت یا الکترونیک – ۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا زرین دشت ۳۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ علوم و صنایع غذایی – کد رشته ۴۷۷ دکترا زرین دشت ۳۹
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا زرین دشت ۴۰
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری – گرایش سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا خنج ۴۱
گرایش قدرت یا کنترل یا الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا سروستان ۴۲
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ( گذراندن امتحان جامع ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا سروستان ۴۳
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا سروستان ۴۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته ۶۰۱ دکترا سروستان ۴۵
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ تربیت بدنی – کد رشته ۲۱۳ دکترا داریون ۴۶
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا داریون ۴۷
تمامی گرایشها بجز انرژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا داریون ۴۸
گرایش معماری – شبکه – نرم فزار – هوش مصنوعی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا داریون ۴۹
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا زرقان ۵۰
۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا زرقان ۵۱
گرایش نرم افزار- ۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا زرقان ۵۲
گرایش سازه – ۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا زرقان ۵۳
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا بیضا ۵۴
۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا بیضا ۵۵
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا بیضا ۵۶
گرایش سازه – ۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا بیضا ۵۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ دکترا صفاشهر ۵۸
گرایش قدرت – ۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا کوارفارس ۵۹
۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا نورآبادممسنی ۶۰
گرایش خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ دکترا نورآبادممسنی ۶۱
تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا نورآبادممسنی ۶۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فیزیک – کد رشته ۳۰۱ دکترا نورآبادممسنی ۶۳
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا نورآبادممسنی ۶۴
گرایش الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته ۴۰۰ دکترا علوم تحقیقات فارس ۶۵
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته ۲۱۱ دکترا علوم تحقیقات فارس ۶۶
گرایش نرم افزار ۱ نفر و ۱ نفر گرایش IT ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا علوم تحقیقات فارس ۶۷
مهندسی شیمی کلیه گرایشها ۱ نفر – مهندسی نفت گرایش مخازن یا پالایش و استخراج ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ دکترا علوم تحقیقات فارس ۶۸
گرایش خاک و پی ۱ نفر و گرایش راه ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دکترا علوم تحقیقات فارس ۶۹
گرایش مخابرات ۱ نفر و گرایش قدرت ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته ۴۰۰ کارشناسی ارشد سما شیراز ۷۰

استان اصفهان :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا کاشان ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا کاشان ۲
مکاترونیک ۱ نفر – انرژی تجدید پذیر ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا کاشان ۳
فناوری اطلاعات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا کاشان ۴
صنایع پلیمر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ دکترا کاشان ۵
پرستاری ( بهداشت جامعه )۲نفر کارشناسی ارشد یادانشجوی دکتری- داخلی جراحی ۱ نفر کارشناسی ارشد ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم ۳ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا نجف آباد ۶
ریاضی کاربردی ۱ نفر – ریاضی محض ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ ریاضی – کد رشته ۳۰۰ دکترا نجف آباد ۷
آموزش زبان انگلیسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته ۷۶۴ دکترا نجف آباد ۸
بافت شناسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ علوم تشریح – کد رشته ۱۲۱ دکترا نجف آباد ۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فیزیولوژی – کد رشته ۷۳۶ دکترا نجف آباد ۱۰
آموزش مامایی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم ۱ مامایی – کد رشته ۱۱۳ دانشجوی دکترا و دکترا نجف آباد ۱۱
مدیریت مالی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته ۲۱۱ دکترا نجف آباد ۱۲
مهندسی معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دکترا نجف آباد ۱۳
خوردگی و حفاظت مواد ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مواد – کد رشته ۴۰۶ دکترا نجف آباد ۱۴
معماری کامپیوتر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا نجف آباد ۱۵
قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته ۴۰۰ دکترا نائین ۱۶
کنترل ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا نائین ۱۷
ساخت و تولید ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا نائین ۱۸
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا اردستان ۱۹
گرایش حرارت وسیالات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دانشجوی دکترا اردستان ۲۰
سازه – ۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا اردستان ۲۱
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا دهاقان ۲۲
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا مبارکه ۲۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته ۷۶۴ دکترا مبارکه ۲۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا مبارکه ۲۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا مبارکه ۲۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۱ علوم و صنایع غذایی – کد رشته ۴۷۷ دکترا شهرضا ۲۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ علوم و صنایع غذایی – کد رشته ۴۷۷ دانشجوی دکترا شهرضا ۲۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا شهرضا ۲۹
گرایش مهندسی شیمی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۱ مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ دکترا شهرضا ۳۰
کنترل ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا میمه ۳۱
حقوق عمومی ۱ نفر – جزا وجرم شناسی ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ دانشجوی دکترا میمه ۳۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا میمه ۳۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دانشجوی دکترا میمه ۳۴
مهندسی عمران ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دکترا میمه ۳۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا شهرمجلسی ۳۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا گلپایگان ۳۷
مهندسی تکنولوژی برق قدرت – کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته ۴۰۰ دکترا هرند ۳۸
قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۱ برق – کد رشته ۴۰۰ دکترا نطنز ۳۹
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری

– کد رشته ۲۱۲

دانشجوی دکترا و دکترا نطنز ۴۰
گرایش معماری ۱ نفر دانشجوی دکتری – گرایش مرمت ۱ نفر دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا نطنز ۴۱
قدرت – ۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۲ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا دولت آباد ۴۲
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا دولت آباد ۴۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا دولت آباد ۴۴
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا دولت آباد ۴۵
نرم افزار – ۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا دولت آباد ۴۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا زواره ۴۷
گرایش قدرت ۱ نفر وگرایش الکترونیک ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۲ برق – کد رشته ۴۰۰ دکترا تیران ۴۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا تیران ۴۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا تیران ۵۰
۱ نفرگرایش جامدات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا تیران ۵۱
مهندسی عمران ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دکترا تیران ۵۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دانشجوی دکترا تیران ۵۳
مهندسی پزشکی- گرایش بیو الکتریک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا خمینی شهر ۵۴
گرایش کنترل ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته ۴۰۰ دکترا خمینی شهر ۵۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا خمینی شهر ۵۶
دانشجوی دکتری گرایش مکانیک خودرو و دکتر۱ گرایش مکاترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دانشجوی دکترا و دکترا خمینی شهر ۵۷
سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دکترا خمینی شهر ۵۸
بهداشت مادر وکودک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم ۲ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دکترا خوارسگان ۵۹
۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا خوارسگان ۶۰
حقوق جزا و جرم شناسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ دکترا خوارسگان ۶۱
روانشناسی بالینی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ روانشناسی – کد رشته ۲۰۶ دکترا خوارسگان ۶۲
آموزش زبان انگلیسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته ۷۶۴ دکترا خوارسگان ۶۳
شهر سازی ۱ نفر و مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دکترا خوارسگان ۶۴
نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا خوارسگان ۶۵
مدیریت ساخت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دکترا خوارسگان ۶۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا لنجان ۶۷

استان یزد :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا یزد ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ دکترا میبد ۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ الهیات – کد رشته ۲۳۴ دکترا بافق ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ دکترا بافق ۴
گرایش تبدیل انرژی – طراحی کاربردی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا بافق ۵
گرایش تبدیل انرژی – طراحی کاربردی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دانشجوی دکترا بافق ۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ تربیت بدنی – کد رشته ۲۱۳ دکترا تفت ۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته ۲۰۷ دکترا تفت ۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ ریاضی – کد رشته ۳۰۰ دکترا تفت ۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا تفت ۱۰
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته ۶۰۱ دکترا تفت ۱۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا تفت ۱۲
گرایش زلزله ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دکترا تفت ۱۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا اشکذر ۱۴
گرایش تبدیل انرژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا اشکذر ۱۵

 

استان خراسان رضوی :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
گرایش داخلی جراحی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم ۱ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دکترا مشهد ۱
گرایش سلولی و مولکولی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته ۳۰۴ دکترا مشهد ۲
گرایش فلسفه جهت تدریس درس مبانی نظری اسلام- به شرط داشتن مجوز تدریس از معاونت امور اساتید ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا مشهد ۳
تخصص علوم سیاسی جهت تدریس درس انقلاب اسلامی- به شرط داشتن مجوز تدریس از معاونت امور اساتید ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا مشهد ۴
گرایش آموزش مامایی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم ۱ مامایی – کد رشته ۱۱۳ دکترا مشهد ۵
گرایش رباتیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا مشهد ۶
گرایش هوش مصنوعی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا مشهد ۷
گرایش بهداشت حرفه ای- مشروط به اخذ رشته کارشناسی بهداشت حرفه ای ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ بهداشت – کد رشته ۱۰۷ دکترا سبزوار ۸
گرایش بهداشت حرفه ای- مشروط به اخذ رشته کارشناسی بهداشت حرفه ای ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ بهداشت – کد رشته ۱۰۷ دانشجوی دکترا سبزوار ۹
گرایش بهداشت محیط- مشروط به اخذ رشته کارشناسی بهداشت محیط ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ بهداشت – کد رشته ۱۰۷ دکترا سبزوار ۱۰
گرایش بهداشت محیط- مشروط به اخذ رشته کارشناسی بهداشت محیط ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ بهداشت – کد رشته ۱۰۷ دانشجوی دکترا سبزوار ۱۱
گرایش کودکان ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم ۱ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دکترا سبزوار ۱۲
گرایش کودکان ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم ۱ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دانشجوی دکترا سبزوار ۱۳
جهت تدریس دروس معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا نیشابور ۱۴
جهت تدریس دروس عمومی ریاضی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ ریاضی – کد رشته ۳۰۰ دکترا گناباد ۱۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فقه و مبانی حقوق اسلامی – کد رشته ۷۲۲ دکترا گناباد ۱۶
گرایش داخلی جراحی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم ۲ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دکترا قوچان ۱۷
گرایش داخلی جراحی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم ۱ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دانشجوی دکترا قوچان ۱۸
گرایش ارتباطات اجتماعی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ علوم اجتماعی – کد رشته ۲۰۴ دکترا قوچان ۱۹
جهت تدریس دروس معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا قوچان ۲۰
گرایش مشاوره شغلی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ مشاوره وراهنمایی – کد رشته ۲۲۳ دکترا قوچان ۲۱
گرایش مشاوره خانواده ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ مشاوره وراهنمایی – کد رشته ۲۲۳ دکترا قوچان ۲۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ مهندسی پلیمر – کد رشته ۴۶۰ دکترا قوچان ۲۳
جهت تدریس دروس معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا کاشمر ۲۴
گرایش حقوق خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته ۲۲۴ دکترا تایباد ۲۵
گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ آقا ۱ برق – کد رشته ۴۰۰ کارشناسی ارشد آموزشکده سما نیشابور ۲۶

استان خوزستان :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
۲نفردکتری و۲ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۴ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا اهواز ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا اهواز ۲
گرایش خصوصی و جزا و جرم شناسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حقوق – کد رشته ۲۲۴ دکترا اهواز ۳
گرایش بالینی و گرایش صنعتی وسازمانی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ روانشناسی – کد رشته ۲۰۶ دکترا اهواز ۴
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا اهواز ۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم ۳ مامایی – کد رشته ۱۱۳ دکترا اهواز ۶
گرایش مدیریت بازرگانی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته ۲۱۱ دکترا اهواز ۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دکترا اهواز ۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا اهواز ۹
گرایش جوشکاری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مواد – کد رشته ۴۰۶ دکترا اهواز ۱۰
گرایش راه و ترابری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دکترا اهواز ۱۱
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا آبادان ۱۲
گرایش قدرت و کنترل- ۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا ایذه ۱۳
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا ایذه ۱۴
جهت تدریس دروس عمومی زبان انگلیسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته ۷۶۴ دکترا ایذه ۱۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فیزیک – کد رشته ۳۰۱ دکترا ایذه ۱۶
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا ایذه ۱۷
گرایش سازه و سازه های هیدرولیکی-۱نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا ایذه ۱۸
گرایش بیوالکتریک ، بیومکانیک ، مهندسی پزشکی ، قدرت و الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته ۴۰۰ دکترا دزفول ۱۹
۱نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا دزفول ۲۰
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا دزفول ۲۱
گرایش طراحی کاربردی و تبدیل انرژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا دزفول ۲۲
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا دزفول ۲۳
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا دزفول ۲۴
گرایش نقشه برداری ، سازه و زلزله ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دکترا دزفول ۲۵
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ پرستاری – کد رشته ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا مسجدسلیمان ۲۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ تربیت بدنی – کد رشته ۲۱۳ دکترا مسجدسلیمان ۲۷
جهت تدریس دروس عمومی زبان فارسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ زبان و ادبیات فارسی – کد رشته ۲۰۰ دکترا مسجدسلیمان ۲۸
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ صنایع – کد رشته ۴۰۲ دانشجوی دکترا و دکترا مسجدسلیمان ۲۹
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا مسجدسلیمان ۳۰
جهت تدریس دروس عمومی فیزیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فیزیک – کد رشته ۳۰۱ دکترا مسجدسلیمان ۳۱
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم ۳ مامایی – کد رشته ۱۱۳ دانشجوی دکترا و دکترا مسجدسلیمان ۳۲
۱ نفر دکتری و ۲ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا مسجدسلیمان ۳۳
۱نفردکتری و۲ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا مسجدسلیمان ۳۴
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا امیدیه ۳۵
گرایش مهندسی شیمی و صنایع گاز- ۱نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا امیدیه ۳۶
گرایش الکترونیک و کنترل , قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا ماهشهر ۳۷
۱نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا ماهشهر ۳۸
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا ماهشهر ۳۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا ماهشهر ۴۰
گرایش فناوری اطلاعات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا ماهشهر ۴۱
گرایش بیوتکنولوژی ، مهندسی بیوشیمی و مهندسی محیط زیست، مهندسی پلیمر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا ماهشهر ۴۲
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا شوشتر ۴۳
گرایش الکترونیک ، قدرت و کنترل – ۲نفردکتری و ۱نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا بهبهان ۴۴
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا بهبهان ۴۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته ۲۲۴ دکترا بهبهان ۴۶
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا بهبهان ۴۷
۳نفردکتری و ۲نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم ۵ مامایی – کد رشته ۱۱۳ دانشجوی دکترا و دکترا بهبهان ۴۸
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا بهبهان ۴۹
گرایش تبدیل انرژی و طراحی کاربردی_۲ نفر دکتری، ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دانشجوی دکترا و دکترا بهبهان ۵۰
گرایش ریخته گری و مهندسی مواد_ ۲ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ مواد – کد رشته ۴۰۶ دانشجوی دکترا و دکترا بهبهان ۵۱
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا بهبهان ۵۲
گرایش سازه ، زلزله و خاک و پی-۲ نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا بهبهان ۵۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا خرمشهر ۵۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حقوق – کد رشته ۲۲۴ دکترا خرمشهر ۵۵
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا خرمشهر ۵۶
گرایش الکترونیک ، قدرت ، کنترل و مخابرات – ۱نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا رامهرمز ۵۷
تدریس دروس عمومی تربیت بدنی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ تربیت بدنی – کد رشته ۲۱۳ دکترا رامهرمز ۵۸
۱نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا رامهرمز ۵۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته ۲۲۴ دکترا رامهرمز ۶۰
جهت تدریس دروس عمومی ریاضی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ ریاضی – کد رشته ۳۰۰ دکترا رامهرمز ۶۱
گرایش آموزش زبان انگلیسی_ جهت تدریس دروس عمومی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته ۷۶۴ دکترا رامهرمز ۶۲
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا رامهرمز ۶۳
جهت تدریس دروس عمومی فیزیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فیزیک – کد رشته ۳۰۱ دکترا رامهرمز ۶۴
گرایش دولتی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته ۲۱۱ دکترا رامهرمز ۶۵
گرایش طراحی کاربردی و تبدیل انرژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا رامهرمز ۶۶
گرایش نرم افزار ، معماری کامپیوتر و هوش مصنوعی -۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا رامهرمز ۶۷
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا اندیمشک ۶۸
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا اندیمشک ۶۹
گرایش خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته ۲۲۴ دکترا اندیمشک ۷۰
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ معماری – کد رشته ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا اندیمشک ۷۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته ۴۰۵ دکترا اندیمشک ۷۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دکترا اندیمشک ۷۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دکترا سوسنگرد ۷۴
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا سوسنگرد ۷۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته ۶۰۱ دکترا سوسنگرد ۷۶
گرایش نرم افزار -۱نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا سوسنگرد ۷۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی شیمی – کد رشته ۴۰۱ دکترا سوسنگرد ۷۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ علوم اقتصادی – کد رشته ۲۰۸ دکترا علوم تحقیقات اهواز ۷۹
گرایش مدیریت اجرایی و مدیریت بازرگانی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مدیریت – کد رشته ۲۱۱ دکترا علوم تحقیقات اهواز ۸۰
گرایش راهنمایی و مشاوره ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مشاوره وراهنمایی – کد رشته ۲۲۳ دکترا علوم تحقیقات اهواز ۸۱
گرایش سازه و مهندسی مدیریت ساخت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته ۴۶۶ دکترا علوم تحقیقات اهواز ۸۲
گرایش قدرت-۱نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا شادگان ۸۳
۱نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا شادگان ۸۴
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته ۲۰۳ دکترا شادگان ۸۵

 

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در استان های فارس ، اصفهان ، یزد ، خراسان رضوی و خوزستان در سال ۹۱”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:
پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.