کانال تلگرم اخبار هیات علمی

جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد در استان های البرز ، قم ، قزوین و سمنان

پذیرش هیأت علمی در دانشگاه آزاد در استان های البرز ،  قم ، قزوین ، مرکزی و سمنان برای سال ۱۳۹۱ به شرح زیر اعلام گردیده است.

استان البرز :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
گرایش الکترونیک ۱ نفر – گرایش مخابرات ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۶ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا کرج ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۶ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا کرج ۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۶ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا کرج ۳
گرایش روانشناسی بالینی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۶ خانم و آقا ۱ روانشناسی – کد رشته   ۲۰۶ دکترا کرج ۴
گرایش صنایع ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۶ خانم و آقا ۲ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دکترا کرج ۵
گرایش متالورژی صنعتی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۶ خانم و آقا ۲ مواد – کد رشته   ۴۰۶ دکترا کرج ۶
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۶ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا کرج ۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۶ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا هشتگرد ۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۶ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا هشتگرد ۹
گرایش مهندسی معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۶ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا هشتگرد ۱۰
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۶ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا هشتگرد ۱۱
گرایش الکترونیک ۱ نفر – گرایش برق صنعتی ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۶ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ کارشناسی ارشد سماء کرج ۱۲
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۶ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ کارشناسی ارشد سماء کرج ۱۳

استان قم :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ آناتومی – کد رشته   ۷۲۹ دکترا قم ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا قم ۲
متخصص پزشکی اجتماعی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ پزشکی جامعه گرا – کد رشته   ۱۱۲ دکترا قم ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا قم ۴
گرایش حقوق عمومی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا قم ۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ داروشناسی – کد رشته   ۱۱۸ دکترا قم ۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ آقا ۱ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دکترا قم ۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ علوم کامپیوتر – کد رشته   ۴۱۱ دکترا قم ۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فیزیولوژی – کد رشته   ۷۳۶ دکترا قم ۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم ۲ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دکترا قم ۱۰
سیاستگذاری بازرگانی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دکترا قم ۱۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ هماتولوژی – کد رشته   ۷۰۸ دکترا قم ۱۲

 

 

استان قزوین :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا تاکستان ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۳ دکترا تاکستان ۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا تاکستان ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا تاکستان ۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا تاکستان ۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا تاکستان ۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا تاکستان ۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا قزوین ۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۳ دکترا قزوین ۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا قزوین ۱۰
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ ریاضی – کد رشته   ۳۰۰ دکترا قزوین ۱۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ زبان و ادبیات فارسی – کد رشته   ۲۰۰ دکترا قزوین ۱۲
به جزء زبان شناسی همگانی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته   ۷۶۴ دکترا قزوین ۱۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دکترا قزوین ۱۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا قزوین ۱۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ فیزیک – کد رشته   ۳۰۱ دکترا قزوین ۱۶
به جزء مدیریت دولتی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دکترا قزوین ۱۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا قزوین ۱۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا قزوین ۱۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا قزوین ۲۰
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا قزوین ۲۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا بوئین زهرا ۲۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا بوئین زهرا ۲۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا بوئین زهرا ۲۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا بوئین زهرا ۲۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دانشجوی دکترا بوئین زهرا ۲۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا بوئین زهرا ۲۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا بوئین زهرا ۲۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دانشجوی دکترا بوئین زهرا ۲۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا بوئین زهرا ۳۰

استان مرکزی :

 

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
۱ نفر گرایش قدرت و ۱ نفر گرایش الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا اراک ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم ۱ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا اراک ۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا اراک ۳
گرایش: خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا اراک ۴
گرایش: مدیریت سیستم بهره‌وری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۲ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دکترا اراک ۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم ۱ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دکترا اراک ۶
گرایش: دولتی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۲ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دکترا اراک ۷
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا اراک ۸
گرایش: سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا اراک ۹
۱نفر آقا و ۱ نفر خانم گرایش الکترونیک و ۱ نفر آقا گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۳ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا ساوه ۱۰
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا ساوه ۱۱
گرایش: تولید صنعتی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۱ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دکترا ساوه ۱۲
گرایش: مکانیک خودرو ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۲ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا ساوه ۱۳
گرایش: اکتشاف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۱ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دانشجوی دکترا محلات ۱۴
گرایش: حفاری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۱ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دکترا محلات ۱۵
گرایش: الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا تفرش ۱۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا تفرش ۱۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا تفرش ۱۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا تفرش ۱۹
گرایش: نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا زرندیه ۲۰
گرایش: خودرو ـ ترجیحاً بومی و یا ساکن استان مرکزی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ کارشناسی ارشد سما ساوه ۲۱
گرایش: قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ کارشناسی ارشد سما اراک ۲۲
گرایش: حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ کارشناسی ارشد سما اراک ۲۳
گرایش: قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا جاسب ۲۴
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دکترا علوم و تحقیقات واحد خمین ۲۵

 

استان سمنان :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
۳ نفر دکتری- ۱ نفر دانشجوی دکتری ( کلیه گرایش ها) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۵ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا شاهرود ۱
۲ نفر دکتری تخصصی – ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا شاهرود ۲
۲ نفر دکتری تخصصی – ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ علوم تشریح – کد رشته   ۱۲۱ دانشجوی دکترا و دکترا شاهرود ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فیزیولوژی – کد رشته   ۷۳۶ دکترا شاهرود ۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ متخصص بیهوشی – کد رشته   ۷۰۴ دکترا شاهرود ۵
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا شاهرود ۶
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا شاهرود ۷
۱ نفر محیط زیست- ۱ نفر صنایع غذایی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دکترا شاهرود ۸
۱ نفر دکتری – ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا سمنان ۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا سمنان ۱۰
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۷ دکترا دامغان ۱۱
۲ نفر دکتری تخصصی – ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا دامغان ۱۲
گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا گرمسار ۱۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا گرمسار ۱۴
گرایش نرم افزار- IT ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا گرمسار ۱۵
گرایش حقوق ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا مهدی شهر ۱۶
توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
گرایش الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا بندرعباس ۱
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا بندرعباس ۲
گرایش حقوق خصوصی وحقوق عمومی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۷ دکترا بندرعباس ۳
جهت تدریس دروس عمومی معارف_کلیه گرایشها غیر از فلسفه کلام اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا بندرعباس ۴
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا بندرعباس ۵
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا بندرعباس ۶
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا بندرعباس ۷
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۲ نفر -دکتری ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا هرمز ۸
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا بندر لنگه ۹
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۱ ریاضی – کد رشته   ۳۰۰ دکترا بندر لنگه ۱۰
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۱ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دکترا بندر لنگه ۱۱
جهت تدریس دروس عمومی معارف-کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا بندر لنگه ۱۲
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا بندر لنگه ۱۳
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۲ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۳ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا واحد رودان ۱۴
جهت تدریس دروس عمومی معارف-کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا واحد رودان ۱۵
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۲ نفر -دکتری ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۳ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا واحد رودان ۱۶
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۲ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۳ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا حاجی آباد ۱۷
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۲ نفر -دکتری ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۳ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا میناب ۱۸
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا میناب ۱۹
جهت تدریس دروس عمومی معارف-کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا میناب ۲۰
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا میناب ۲۱
جهت تدریس دروس عمومی معارف-کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا پارسیان ۲۲
جهت تدریس دروس عمومی معارف-کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا قشم ۲۳

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

یک دیدگاه در “جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد در استان های البرز ، قم ، قزوین و سمنان”

  1. عاطفه گفت:

    عالی است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:
پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.