کانال تلگرم اخبار هیات علمی

جدول ظرفیت جذب ، استخدام و بورس بورسیه های هیات علمی دانشگاه های استان آذربایجان غربی در فرخوان هفتم ( شهریور ۱۳۹۲ ) دانلود جدول ظرفیت دانشگاه های آذربایجان غربی در فراخوان شهریور ۹۲

جدول ظرفیت جذب ، استخدام و بورس بورسیه های هیات علمی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی در فرخوان هفتم ( شهریور ۱۳۹۲ ) دانلود جدول ظرفیت دانشگاه های آذربایجان شرقی در فراخوان شهریور ۹۲  

جدول ظرفیت جذب ، استخدام و بورس بورسیه های هیات علمی سایر  دانشگاه های استان تهران در فرخوان هفتم ( شهریور ۱۳۹۲ ) دانلود جدول ظرفیت سایر دانشگاه های استان تهران در فراخوان شهریور ۹۲