همه ی نوشته ها در: جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ادانشگاه آزاد اسلامی در فراخوان دی ماه ۱۳۹۲ در رشته های جغرافیا طبیعی گرایش ژئومرفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، …

 دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوان دی ماه ۱۳۹۲ در رشته های اقتصاد کشاورزی، علوم باغبانی، گیاهان دارویی ادویه ای و نوشابه ایدر واحد های زیر اقدام به جذب هیات علمی     می نماید.

  دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوان دی ماه ۱۳۹۲ در رشته های مهندسی فناوری اطلاعات، نرم افزار کامپیوتر، مهندسی تکنولوژی نرم افزار، مهندسی سخت افزار، تجارت تکنولوژیکی، شبکه های کامپیوتری، هوش مصنوعی، معماری سیستمهای …

دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوان دی ماه ۱۳۹۲ در رشته های علمی کاربردی حسابداری ، حسابرسی، حسابداری مالیاتی در واحد های زیر اقدام به جذب هیات علمی می نماید.

 دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوان دی ماه ۱۳۹۲ در رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی، روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی عمومی، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، روانشناسی تربیتی در واحد های زیر اقدام به جذب …

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:
پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.