کانال تلگرم اخبار هیات علمی

جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد در استان های کرمان ، سیستان و بلوچستان ، بوشهر ، خراسان شمالی و خراسان جنوبی

پذیرش هیأت علمی در دانشگاه آزاد در استان  های کرمان ,  هرمزگان ، سیستان و بلوچستان ، بوشهر ، خراسان شمالی و  جنوبی   برای سال ۱۳۹۱ به شرح زیر اعلام گردیده است.

استان کرمان :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
گرایش الکترونیک-مخابرات-قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا کرمان ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا کرمان ۲
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا کرمان ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم ۱ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دکترا کرمان ۴
طراحی کاربردی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا کرمان ۵
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا کرمان ۶
زلزله ، خاک و پی ، راه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا کرمان ۷
خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا جیرفت ۸
معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا جیرفت ۹
گرایش معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا جیرفت ۱۰
خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا رفسنجان ۱۱
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا رفسنجان ۱۲
داخلی جراحی – پرستاری کودکان ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا سیرجان ۱۳
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا سیرجان ۱۴
گرایش معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا سیرجان ۱۵
کلیه گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا سیرجان ۱۶
گرایش سخت افزار و نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا سیرجان ۱۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا سیرجان ۱۸
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا شهربابک ۱۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا زرندکرمان ۲۰
گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا بافت ۲۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۱ آموزش زبان انگلیسی – کد رشته   ۷۶۲ دکترا بم ۲۲
۱ نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا بم ۲۳
گرایشهای خصوصی ، جزا ، بین الملل ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دانشجوی دکترا و دکترا بم ۲۴
گرایش سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا بم ۲۵
گرایش سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا بم ۲۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ آموزش زبان انگلیسی – کد رشته   ۷۶۲ دکترا کهنوج ۲۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ ریاضی – کد رشته   ۳۰۰ دکترا کهنوج ۲۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ آموزش زبان انگلیسی – کد رشته   ۷۶۲ دکترا انار ۲۹
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا انار ۳۰

استان هرمزگان

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
گرایش الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا بندرعباس ۱
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا بندرعباس ۲
گرایش حقوق خصوصی وحقوق عمومی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۷ دکترا بندرعباس ۳
جهت تدریس دروس عمومی معارف_کلیه گرایشها غیر از فلسفه کلام اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا بندرعباس ۴
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا بندرعباس ۵
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا بندرعباس ۶
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا بندرعباس ۷
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۲ نفر -دکتری ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا هرمز ۸
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا بندر لنگه ۹
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۱ ریاضی – کد رشته   ۳۰۰ دکترا بندر لنگه ۱۰
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۱ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دکترا بندر لنگه ۱۱
جهت تدریس دروس عمومی معارف-کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا بندر لنگه ۱۲
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا بندر لنگه ۱۳
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۲ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۳ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا واحد رودان ۱۴
جهت تدریس دروس عمومی معارف-کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا واحد رودان ۱۵
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۲ نفر -دکتری ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۳ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا واحد رودان ۱۶
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۲ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۳ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا حاجی آباد ۱۷
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۲ نفر -دکتری ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۳ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا میناب ۱۸
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا میناب ۱۹
جهت تدریس دروس عمومی معارف-کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا میناب ۲۰
کلیه گرایشها-دانشجوی دکتری ۱ نفر -دکتری ۱ نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا میناب ۲۱
جهت تدریس دروس عمومی معارف-کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا پارسیان ۲۲
جهت تدریس دروس عمومی معارف-کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲۰ آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا قشم ۲۳

استان سیستان و بلوچستان :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
رشته آناتومی و بافت شناسی- گرایش علوم تشریح ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ آناتومی – کد رشته   ۷۲۹ دکترا زاهدان ۱
رشته آناتومی و بافت شناسی- گرایش علوم تشریح ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ آناتومی – کد رشته   ۷۲۹ دانشجوی دکترا زاهدان ۲
گرایش تکنولوژی آموزشی-مبانی برنامه ریزی-روانشناسی یا مشاوره ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ امورتربیتی و مشاوره – کد رشته   ۲۱۵ دکترا زاهدان ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ فیزیولوژی – کد رشته   ۷۳۶ دکترا زاهدان ۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ فیزیولوژی – کد رشته   ۷۳۶ دانشجوی دکترا زاهدان ۵
گرایش مامایی، بهداشت ناباروری، بهداشت مادر و کودک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم ۲ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دکترا زاهدان ۶
گرایش مامایی، بهداشت ناباروری، بهداشت مادر و کودک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم ۱ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دانشجوی دکترا زاهدان ۷
گرایش سخت افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا زاهدان ۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ مهندسی فناوری اطلاعات – کد رشته   ۴۶۸ دکترا زاهدان ۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ میکروبیولوژی – کد رشته   ۷۳۴ دانشجوی دکترا زاهدان ۱۰
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ میکروبیولوژی – کد رشته   ۷۳۴ دکترا زاهدان ۱۱
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا ایرانشهر ۱۲
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا زابل ۱۳
گرایش مدیریت آموزشی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ برنامه ریزی علوم تربیتی – کد رشته   ۲۰۵ دکترا سراوان ۱۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا سراوان ۱۵
جهت تدریس دروس عمومی معارفی – گرایش علوم قران و حدیث ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دانشجوی دکترا و دکترا سراوان ۱۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا چابهار ۱۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا چابهار ۱۸
گرایش ریاضی کاربردی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۲ ریاضی – کد رشته   ۳۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا چابهار ۱۹
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا نیکشهر ۲۰
رشته حقوق گرایش عمومی- خصوصی- جزا و جرم شناسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۷ دکترا علوم و تحقیقات ۲۱

استان خراسان شمالی  :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ آموزش زبان انگلیسی – کد رشته   ۷۶۲ دکترا بجنورد ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا بجنورد ۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۳ دکترا بجنورد ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ زبان و ادبیات فارسی – کد رشته   ۲۰۰ دکترا بجنورد ۴
گرایش بهداشت مادر و کودک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم ۲ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دانشجوی دکترا و دکترا بجنورد ۵
اولویت استخدام با مقاطع علمی بالاتر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا بجنورد ۶
گرایش خاک وپی(اولویت استخدامی با مقاطع علمی بالاتر) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا بجنورد ۷
گرایش راه(اولویت استخدامی با مقاطع علمی بالاتر) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا بجنورد ۸
گرایش داخلی و جراحی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا شیروان ۹
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا شیروان ۱۰
گرایش اندیشه اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا شیروان ۱۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا شیروان ۱۲
گرایش نرم افزار(اولویت استخدامی با مقاطع علمی بالاتر) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۳ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا شیروان ۱۳

استان خراسان جنوبی :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
گرایش علوم و قران و حدیث ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۲ الهیات – کد رشته   ۲۳۴ دکترا بیرجند ۱
گرایش داخلی -جراحی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا فردوس ۲
گرایش سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا فردوس ۳
گرایش پی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا فردوس ۴
گرایش علوم و قران و حدیث ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ آقا ۱ الهیات – کد رشته   ۲۳۴ دکترا قائنات ۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ امورتربیتی و مشاوره – کد رشته   ۲۱۵ دکترا قائنات ۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا قائنات ۷

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد در استان های کرمان ، سیستان و بلوچستان ، بوشهر ، خراسان شمالی و خراسان جنوبی”

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:
پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.