خانه » جذب هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی » جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد استان تهران

جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد استان تهران

پذیرش هیأت علمی در دانشگاه آزاد در استان تهران برای سال ۱۳۹۱به شرح زیر اعلام گردیده است.

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
گرایش نفت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دکترا تهران مرکزی ۱
گرایش حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا رودهن ۲
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا رودهن ۳
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا رودهن ۴
گرایش هوش مصنوعی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا رودهن ۵
گرایش خاک و پی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا رودهن ۶
گرایش مهندسی انرژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ انرژی – کد رشته   ۴۳۰ دکترا علوم و تحقیقات تهران ۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۴ دکترا علوم و تحقیقات تهران ۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۳ علوم تغذیه – کد رشته   ۴۶۲ دانشجوی دکترا و دکترا علوم و تحقیقات تهران ۹
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا علوم و تحقیقات تهران ۱۰
گرایش(جوشکاری،خوردگی و حفاظت ،شناسایی و انتخاب ،سرامیک،استخراج)آقا- گرایش(متالوژی،نانو)خانم ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ مواد – کد رشته   ۴۰۶ دکترا علوم و تحقیقات تهران ۱۱
در گرایش ( مهندسی نفت-اکتشافات،حفاری واستخراج نفت،بهره برداری ازمنابع نفت، مخازن نفت،علوم وصنایع غذا ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دکترا علوم و تحقیقات تهران ۱۲
گرایش الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا فیروزکوه ۱۳
گرایش صنایع ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۲ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دکترا فیروزکوه ۱۴
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا فیروزکوه ۱۵
گرایش مدیریت تکنولوژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دکترا فیروزکوه ۱۶
گرایش بهداشت حرفه ای ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ بهداشت – کد رشته   ۱۰۷ دکترا تهران پزشکی ۱۷
گرایش بهداشت حرفه ای ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ بهداشت – کد رشته   ۱۰۷ دانشجوی دکترا تهران پزشکی ۱۸
گرایش بهداشت محیط ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ بهداشت – کد رشته   ۱۰۷ دکترا تهران پزشکی ۱۹
گرایش بهداشت محیط ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ بهداشت – کد رشته   ۱۰۷ دانشجوی دکترا تهران پزشکی ۲۰
گرایش بهداشت عمومی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ بهداشت – کد رشته   ۱۰۷ دکترا تهران پزشکی ۲۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا تهران پزشکی ۲۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا تهران پزشکی ۲۳
تخصص طب اور‍‍ژانس ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا تهران پزشکی ۲۴
تخصص بیوشیمی بالینی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا تهران پزشکی ۲۵
تخصص ایمونولوژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا تهران پزشکی ۲۶
تخصص پزشکی اجتماعی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا تهران پزشکی ۲۷
تخصص نورولوژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ پزشکی – کد رشته   ۱۰۱ دکترا تهران پزشکی ۲۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته   ۷۶۴ دکترا تهران پزشکی ۲۹
گرایش زیست ژنتیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۴ دکترا تهران پزشکی ۳۰
گرایش زیست گیاهی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ زیست شناسی گیاهی – کد رشته   ۷۰۷ دکترا تهران پزشکی ۳۱
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا تهران پزشکی ۳۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ فیزیک – کد رشته   ۳۰۱ دکترا تهران پزشکی ۳۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ فیزیولوژی – کد رشته   ۷۳۶ دکترا تهران پزشکی ۳۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم ۲ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دکترا تهران پزشکی ۳۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم ۱ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دانشجوی دکترا تهران پزشکی ۳۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ متخصص رادیولوژی – کد رشته   ۷۰۵ دکترا تهران پزشکی ۳۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ مهندسی پزشکی – کد رشته   ۴۵۰ دکترا تهران پزشکی ۳۸
گرایش برق کنترل ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا شهرری ۳۹
گرایش برق قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا شهرری ۴۰
گرایش حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا شهرری ۴۱
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا شهرری ۴۲
گرایش سخت افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا شهرری ۴۳
گرایش پژوهش هنر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ هنر – کد رشته   ۶۰۰ دکترا شهرری ۴۴
گرایش راهنمایی و مشاوره ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ امورتربیتی و مشاوره – کد رشته   ۲۱۵ دکترا تهران جنوب ۴۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا تهران جنوب ۴۶
گرایش روانشناسی صنعتی سازمانی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ روانشناسی – کد رشته   ۲۰۶ دکترا تهران جنوب ۴۷
گرایش روانشناسی سلامت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ روانشناسی – کد رشته   ۲۰۶ دکترا تهران جنوب ۴۸
گرایش مهندسی مالی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دکترا تهران جنوب ۴۹
گرایش مدیریت تکنولوژی- سیاستهای تحقیق و توسعه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دکترا تهران جنوب ۵۰
گرایش مدیریت مالی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دکترا تهران جنوب ۵۱
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا تهران جنوب ۵۲
گرایش صنایع پلیمر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دکترا تهران جنوب ۵۳
گرایش میکروبیولوژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۴ دکترا ورامین ۵۴
گرایش ژنتیگ ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۴ دکترا ورامین ۵۵
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا ورامین ۵۶
گرایش معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا ورامین ۵۷
گرایش سخت افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا ورامین ۵۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا تهران شمال ۵۹
گرایش صنایع ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۲ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دکترا تهران شمال ۶۰
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا تهران شمال ۶۱
گرایش داروسازی بالینی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ داروسازی – کد رشته   ۱۰۳ دکترا علوم دارویی ۶۲
گرایش سلولی مولکولی-بیوتکنولوژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۴ دکترا علوم دارویی ۶۳
گرایش سم شناسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ علوم دارویی – کد رشته   ۱۱۶ دکترا علوم دارویی ۶۴
گرایش فارماکوگنوزی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ علوم دارویی – کد رشته   ۱۱۶ دکترا علوم دارویی ۶۵
گرایش نانوتکنولوژی پزشکی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ علوم دارویی – کد رشته   ۱۱۶ دکترا علوم دارویی ۶۶
گرایش نظارت بر امور دارویی اقتصاد ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ علوم دارویی – کد رشته   ۱۱۶ دکترا علوم دارویی ۶۷
گرایش فارماسیوتیکس ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ علوم دارویی – کد رشته   ۱۱۶ دکترا علوم دارویی ۶۸
گرایش کنترل دارو ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ علوم دارویی – کد رشته   ۱۱۶ دکترا علوم دارویی ۶۹
گرایش نظارت بر امور دارویی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ علوم دارویی – کد رشته   ۱۱۶ دکترا علوم دارویی ۷۰
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا علوم دارویی ۷۱
دندانپزشکی ترمیمی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ دندانپزشکی – کد رشته   ۱۰۲ دکترا دندانپزشکی ۷۲
دندانپزشکی جراحی فک و دهان ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ دندانپزشکی – کد رشته   ۱۰۲ دکترا دندانپزشکی ۷۳
دندانپزشکی اطفال ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ دندانپزشکی – کد رشته   ۱۰۲ دکترا دندانپزشکی ۷۴
دندانپزشکی اندودانتیکس ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ دندانپزشکی – کد رشته   ۱۰۲ دکترا دندانپزشکی ۷۵
دندانپزشکی پروتز ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ دندانپزشکی – کد رشته   ۱۰۲ دکترا دندانپزشکی ۷۶
دندانپزشکی ارتودنسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ دندانپزشکی – کد رشته   ۱۰۲ دکترا دندانپزشکی ۷۷
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا دندانپزشکی ۷۸
گرایش حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا تهران غرب ۷۹
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا تهران غرب ۸۰
گرایش مدیریت فرهنگی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دکترا تهران غرب ۸۱
گرایش معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا تهران غرب ۸۲
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا اسلامشهر ۸۳
گرایش برق قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا دماوند ۸۴
گرایش برق کنترل ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا دماوند ۸۵
گرایش مهندسی صنایع ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دکترا دماوند ۸۶
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا دماوند ۸۷
گرایش معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا دماوند ۸۸
گرایش(طراحی کاربردی یا تبدیل انرژی) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا دماوند ۸۹
گرایش سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا دماوند ۹۰
حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا بومهن ۹۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ ریاضی – کد رشته   ۳۰۰ دکترا ملارد ۹۲
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۴ دکترا ملارد ۹۳
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا ملارد ۹۴
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا ملارد ۹۵
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا ملارد ۹۶
گرایش مالی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ کارشناسی ارشد سماءاسلامشهر ۹۷
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ کارشناسی ارشد سماءاسلامشهر ۹۸
گرایش ساختمان ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ کارشناسی ارشد سماءاسلامشهر ۹۹
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا شهریار ۱۰۰
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا پرند ۱۰۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ ریاضی – کد رشته   ۳۰۰ دکترا پرند ۱۰۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ زبان و ادبیات فارسی – کد رشته   ۲۰۰ دکترا پرند ۱۰۳
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا پرند ۱۰۴
گرایش معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا پرند ۱۰۵
گرایش سیالات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا پرند ۱۰۶
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا پرند ۱۰۷
گرایش سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا پرند ۱۰۸
گرایش راه و ترابری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا پرند ۱۰۹
گرایش( پژوهش هنر، ارتباط تصویری ) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ هنر – کد رشته   ۶۰۰ دکترا پرند ۱۱۰
گرایش برق قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا تهران شرق ۱۱۱
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا تهران شرق ۱۱۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته   ۷۶۴ دکترا تهران شرق ۱۱۳
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا تهران شرق ۱۱۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ فیزیک – کد رشته   ۳۰۱ دکترا تهران شرق ۱۱۵
گرایش معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا تهران شرق ۱۱۶
گرایش ساخت و تولید ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا تهران شرق ۱۱۷
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا تهران شرق ۱۱۸
گرایش راه و ترابری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا تهران شرق ۱۱۹
گرایش پژوهش هنر ، گرایش ارتباط تصویری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ هنر – کد رشته   ۶۰۰ دکترا تهران شرق ۱۲۰
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ ریاضی – کد رشته   ۳۰۰ دکترا رباط کریم ۱۲۱
گرایش مهندسی صنایع ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دکترا رباط کریم ۱۲۲
گرایش معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا رباط کریم ۱۲۳
گرایش معماری اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا رباط کریم ۱۲۴
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا رباط کریم ۱۲۵
گرایش فن آوری اطلاعات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا رباط کریم ۱۲۶
گرایش مهندسی شیمی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دکترا رباط کریم ۱۲۷
گرایش سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا رباط کریم ۱۲۸
گرایش خاک و پی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا رباط کریم ۱۲۹
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا پردیس ۱۳۰
حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ کارشناسی ارشد سما رودهن ۱۳۱
گرایش الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا شهرقدس ۱۳۲
گرایش حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا شهرقدس ۱۳۳
گرایش (تکنولوژی قند یا اصول مهندسی) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ علوم و صنایع غذایی – کد رشته   ۴۷۷ دکترا شهرقدس ۱۳۴
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا شهرقدس ۱۳۵
گرایش معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا شهرقدس ۱۳۶
گرایش صنایع شیمیایی معدنی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دکترا شهرقدس ۱۳۷
گرایش مهندسی شیمی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دکترا شهرقدس ۱۳۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ زبان و ادبیات فارسی – کد رشته   ۲۰۰ دکترا صفادشت ۱۳۹
کلیه گرایشها- جهت تدریس دروس عمومی معارف اسلامی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا صفادشت ۱۴۰
گرایش هوش مصنوعی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا صفادشت ۱۴۱
گرایش معماری کامپیوتر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا صفادشت ۱۴۲
گرایش راه و ترابری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا صفادشت ۱۴۳
گرایش خاک و پی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا صفادشت ۱۴۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۵ خانم ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا واحد الکترونیکی ۱۴۵
گرایش مدیریت صنعتی

همچنین ببینید

برگزاری آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد تا نیمه اول دی‌ ماه

آزمون جامع دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی تا نیمه اول دی‌ماه برگزار خواهد شد، نمره …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *