کانال تلگرم اخبار هیات علمی

جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد در استان های کردستان ، همدان ، کرمانشاه ، لرستان ، زنجان ، ایلام ، کهکیلویه و بویر احمد

پذیرش هیأت علمی در دانشگاه آزاد در استان های کردستان ، کرمانشاه ، همدان ، لرستان ، زنجان ، ایلام ، کهکیلویه و بویر احمد برای سال ۱۳۹۱ به شرح زیر اعلام گردیده است.

 

استان کردستان :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۲ الهیات – کد رشته   ۲۳۴ دکترا سنندج ۱
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۲ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا سنندج ۲
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۱ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا سنندج ۳
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۲ تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۳ دکترا سنندج ۴
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا سنندج ۵
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۷ دکترا سنندج ۶
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۲ ریاضی – کد رشته   ۳۰۰ دکترا سنندج ۷
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۲ زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته   ۷۶۴ دکترا سنندج ۸
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۱ زیست شناسی – کد رشته   ۳۰۴ دکترا سنندج ۹
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۲ فیزیک – کد رشته   ۳۰۱ دکترا سنندج ۱۰
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۲ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دکترا سنندج ۱۱
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۱ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دانشجوی دکترا سنندج ۱۲
برنامه ریزی امور اداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دکترا سنندج ۱۳
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا سنندج ۱۴
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا سنندج ۱۵
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۱ الهیات – کد رشته   ۲۳۴ دکترا سقز ۱۶
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا قروه ۱۷
کلیه گرایشها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۹۱ خانم و آقا ۱ الهیات – کد رشته   ۲۳۴ دکترا مریوان ۱۸

 

استان کرمانشاه :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
در تمامی گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا واحد کرمانشاه ۱
در تمامی گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دکترا واحد کرمانشاه ۲
در تمامی گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ علوم و صنایع غذایی – کد رشته   ۴۷۷ دکترا واحد کرمانشاه ۳
گرایش علوم اداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دکترا واحد کرمانشاه ۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا واحد کرمانشاه ۵
در تمامی گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا واحد کرمانشاه ۶
در تمامی گرایش ها به غیر از خاک و پی و آب ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا واحد کرمانشاه ۷
یک نفر بورسیه دکتری و یک نفر دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا واحد صحنه ۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دانشجوی دکترا و دکترا واحد صحنه ۹
یک نفر بورسیه دکتری و یک نفر دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا واحد صحنه ۱۰
یک نفر بورسیه دکتری و یک نفر دکتری در تمامی گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا اسلام آبادغرب ۱۱
یک نفر بورسیه دکتری و یک نفر دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا اسلام آبادغرب ۱۲
دو نفر بورسیه دکتری و یک نفر دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا مرکز آموزشی گیلانغرب ۱۳
در تمامی گرایش ها ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۰ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه ۱۴

استان لرستان :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا بروجرد ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا بروجرد ۲
جهت تدریس دروس عمومی معارف-گرایش تاریخ اسلام ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا خرم آباد ۳
جهت تدریس دروس عمومی معارف-گرایش علوم قرآن و حدیث ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا خرم آباد ۴
گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا الیگودرز ۵
گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا الیگودرز ۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا الیگودرز ۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا الیگودرز ۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ حقوق و علوم سیاسی – کد رشته   ۲۰۷ دکترا الیگودرز ۹
گرایش آموزش زبان انگلیسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته   ۷۶۴ دکترا الیگودرز ۱۰
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا الیگودرز ۱۱
گرایش نظری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ فیزیک – کد رشته   ۳۰۱ دکترا الیگودرز ۱۲
گرایش سیالات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دانشجوی دکترا الیگودرز ۱۳
گرایش سیالات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا الیگودرز ۱۴
گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا دورود ۱۵
گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا دورود ۱۶
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۳ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا دورود ۱۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا دورود ۱۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا دورود ۱۹
گرایش ساخت و تولید ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا دورود ۲۰
گرایش ساخت و تولید ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دانشجوی دکترا دورود ۲۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ خانم ۱ تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۳ کارشناسی ارشد آموزشکده سما واحد خرم آباد ۲۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ کارشناسی ارشد آموزشکده سما واحد خرم آباد ۲۳
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۸ آقا ۲ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ کارشناسی ارشد آموزشکده سما واحد خرم آباد ۲۴

استان زنجان :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا زنجان ۱
گرایش کنترل ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا زنجان ۲
گرایش بیومکانیک ورزشی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم ۱ تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۳ دکترا زنجان ۳
گرایش بیومکانیک ورزشی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ آقا ۱ تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۳ دکترا زنجان ۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا زنجان ۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا زنجان ۶
گرایش ادبیات انگلیسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته   ۷۶۴ دکترا زنجان ۷
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا زنجان ۸
گرایش ماده چگال ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ فیزیک – کد رشته   ۳۰۱ دکترا زنجان ۹
مدیریت بیمه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دکترا زنجان ۱۰
گرایش معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا زنجان ۱۱
گرایش طراحی جامدات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا زنجان ۱۲
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا زنجان ۱۳
گرایش هوش مصنوعی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا زنجان ۱۴
گرایش راه وترابری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا زنجان ۱۵
گرایش کنترل ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا ابهر ۱۶
گرایش الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا ابهر ۱۷
با پایه مدیریت خدمات پرستاری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا ابهر ۱۸
گرایش تکنولوژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دانشجوی دکترا و دکترا ابهر ۱۹
گرایش معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا ابهر ۲۰
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا ابهر ۲۱
گرایش ساخت وتولید ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۲ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا ابهر ۲۲
گرایش سیالات ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا ابهر ۲۳
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا ابهر ۲۴
گرایش حسابرسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا خدابنده ۲۵
گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا هیدج ۲۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا هیدج ۲۷
گرایش تبدیل انرژی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا هیدج ۲۸
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۱۱ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا هیدج ۲۹

استان ایلام :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا ایلام ۱
حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا ایلام ۲
مدیریت- کلیه گرایشها(اولویت با مدیریت بازرگانی است) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دانشجوی دکترا و دکترا ایلام ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا ایلام ۴
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا ایلام ۵
هوش مصنوعی یا نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دانشجوی دکترا ایلام ۶
هوش مصنوعی یا نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا ایلام ۷
مهندسی عمران – ژئوتکنیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا ایلام ۸
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دانشجوی دکترا و دکترا دهلران ۹
مهندسی تکنولوژی نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا دهلران ۱۰
نقشه کشی معماری یا مهندسی تکنولوژی عمران-عمران ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا دهلران ۱۱
حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا دره شهر ۱۲
مدیریت- کلیه گرایشها(اولویت با مدیریت بازرگانی است) ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دانشجوی دکترا و دکترا دره شهر ۱۳
مهندسی تکنولوژی برق-قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۷ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا مرکزمهران ۱۴

استان کهکیلویه و بویر احمد :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
دونفر دکتری یک نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۳ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا یاسوج ۱
حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا یاسوج ۲
گرایش بین الملل ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا یاسوج ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۱ علوم و صنایع غذایی – کد رشته   ۴۷۷ دکترا یاسوج ۴
جهت تدریس دروس عمومی معارف ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۱ فرهنگ و معارف اسلامی – کد رشته   ۲۰۳ دکترا یاسوج ۵
گرایش مالی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دکترا یاسوج ۶
معماری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا یاسوج ۷
گرایش نرم افزار ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا یاسوج ۸
مهندسی شیمی گرایش پالایش یک نفر وگرایش کاز یک نفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۲ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دکترا یاسوج ۹
گرایش سازه یک نفر وسازه های هیدرولیکی یکنفر وعمران اب یکنفر ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا یاسوج ۱۰
دونفر دکتری ویکنفر بورسیه گرایش قدرت ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۳ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا گچساران ۱۱
تربیت بدنی علوم ورزشی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۲ تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۳ دکترا گچساران ۱۲
حسابداری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا گچساران ۱۳
دکتری دونفر و دانشجوی دکتری یک نفر گرایش صنایع ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۳ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دانشجوی دکترا و دکترا گچساران ۱۴
فیزیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۲ فیزیک – کد رشته   ۳۰۱ دکترا گچساران ۱۵
مدیریت صنعتی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۱ مدیریت – کد رشته   ۲۱۱ دکترا گچساران ۱۶
یک نفر دکتری و یک نفر بورسیه گرایش پالایش و کاز ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۲ مهندسی شیمی – کد رشته   ۴۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا گچساران ۱۷
یک نفر دکتری و یکنفر دانشجوی دکتری گرایش سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا گچساران ۱۸
برق قدرت ۱نفر دکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا دهدشت ۱۹
دو نفر دکتری و یک نفر بورسیه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۳ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دانشجوی دکترا و دکترا دهدشت ۲۰
انفردکتری استخدام و یکنفر دانشجوی دکتری بورسیه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۲ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دانشجوی دکترا و دکترا دهدشت ۲۱
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۳ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دانشجوی دکترا و دکترا دهدشت ۲۲
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۲ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دانشجوی دکترا و دکترا دهدشت ۲۳

استان همدان :

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
مهندسی پزشکی یابیومتریال ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ برق – کد رشته   ۴۰۰ دانشجوی دکترا و دکترا تویسرکان ۱
بهداشت جامعه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دانشجوی دکترا و دکترا تویسرکان ۲
خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا تویسرکان ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا همدان ۴
جهت تدریس عمومی تربیت بدنی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ تربیت بدنی – کد رشته   ۲۱۳ دکترا همدان ۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا همدان ۶
خصوصی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حقوق – کد رشته   ۲۲۴ دکترا همدان ۷
بالینی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ روانشناسی – کد رشته   ۲۰۶ دکترا همدان ۸
جهت تدریس دروس عمومی زبان فارسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ زبان و ادبیات فارسی – کد رشته   ۲۰۰ دکترا همدان ۹
جهت تدریس دروس عمومی زبان فارسی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ زبان و ادبیات فارسی – کد رشته   ۲۰۰ دکترا همدان ۱۰
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ محیط زیست – کد رشته   ۳۱۴ دکترا همدان ۱۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ معماری – کد رشته   ۶۰۱ دکترا همدان ۱۲
خودرو ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ مکانیک – کد رشته   ۴۰۵ دکترا همدان ۱۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ مهندسی کامپیوتر – کد رشته   ۴۰۹ دکترا همدان ۱۴
الکترونیک ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ برق – کد رشته   ۴۰۰ دکترا ملایر ۱۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا ملایر ۱۶
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ صنایع – کد رشته   ۴۰۲ دانشجوی دکترا و دکترا ملایر ۱۷
سازه ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا ملایر ۱۸

استان چهار محال و بختیاری :

 

توضیح تاریخ پایان تاریخ شروع شماره فراخوان جنسیت تعداد نام رشته نام مقطع نام واحد یا مرکز ردیف
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ پرستاری – کد رشته   ۱۰۴ دکترا شهرکرد ۱
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ حسابداری – کد رشته   ۲۱۲ دکترا شهرکرد ۲
جهت تدریس دروس عمومی ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ زبان و ادبیات انگلیسی – کد رشته   ۷۶۴ دکترا شهرکرد ۳
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۲ علوم و صنایع غذایی – کد رشته   ۴۷۷ دکترا شهرکرد ۴
۲نفردکتری و ۱ نفر دانشجوی دکتری ۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم ۳ مامایی – کد رشته   ۱۱۳ دانشجوی دکترا و دکترا شهرکرد ۵
۲۰/۱۰/۱۳۹۱ ۲۰/۰۹/۱۳۹۱ ۹ خانم و آقا ۱ مهندسی عمران – کد رشته   ۴۶۶ دکترا شهرکرد ۶

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “جذب هیأت علمی دانشگاه آزاد در استان های کردستان ، همدان ، کرمانشاه ، لرستان ، زنجان ، ایلام ، کهکیلویه و بویر احمد”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت اخبار از طریق ایمیل

ایمیل خود را وارد کنید:
پس از درج ایمیل و ثبت کد تأیید می بایست به ایمیل خود مراجعه نموده و بر روی لینک تأیید ثبت نام که برای شما ایمیل شده است کلیک کنید.